Kurz uvádí studenty do teoretického studia ruského jazyka, seznamuje je s ruskou lingvistickou terminologií, zařazuje ruštinu do širších slavistických a východoslovanských souvislostí a představuje vybraná témata obecné jazykovědy. Přednášky vybavují studenty základními vstupními znalostmi, které potřebují pro další studium ruštiny, a to v synchronním i diachronním pohledu (jazyk jako systém, centrum a periferie jazyka, pojetí jazykových plánů, teorie znaku, jazyk a řeč, funkce jazyka, klasifikace jazyků s aplikací na ruštinu, stratifikace jazyka, klasifikace lingvistických disciplín, pojem aplikované lingvistiky, vývoj rusistiky a čelní představitelé oboru ruští a čeští, historické etapy vývoje ruštiny, azbuky a vznik slovanského písemnictví, jazyky RF, jazyková politika RF, ruština ve světě). Na seminářích studenti aplikují užití lingvistických termínů v ruštině, pronikají do originálních odborných textů, učí se zásadám odborné práce. Vyhledávají informací v odborných časopisech. lingvistického i edukačního zaměření, jakož i na lingvistických portálech, zkoušejí různé korektorské nástroje a zorientují se v různých typech slovníků. Součástí seminářů je výuka transliterace ruské azbuky do latinky. Zvláště je dbáno a vysokou úroveň seminární práce odevzdané k zápočtu, důsledně je sledována zejména správnost jejích formálních parametrů.
Předmět je zaměřen na získání přehledu o komplikovaném procesu vývoje ruské literatury XX. století od tzv. stříbrného věku (90. léta XIX. st. - 10. léta 20. st.) do období "perestrojky" (1985) s ohledem na přehodnocovací tendence tohoto vývoje. Sledovány budou vztahy politiky, ideologie a umění, působení cenzury a autocenzury, fenomény emigrace a "vnitřní emigrace" a normativní kritiky. V návaznosti na poznatky získané v předmětu Literární propedeutika bude předmět zaměřen na rozvíjení schopnosti vidět jednotlivé fenomény v širších souvislostech. Na seminářích studenti pod vedením vyučujícího čtou, analyzují a interpretují originální vybrané vybrané umělecké texty daného období a prezentují referáty.
Cílem předmětu je podat základní charakteristiku umělecké literatury a ukázat její specifika ve srovnání s dalšími druhy umění, seznámit se základními pojmy literární vědy v oblasti literární teorie, historie a kritiky a její metodologií a získat znalostí literárněvědné terminologie. Předmět je rovněž zaměřen na získání přehledu o hlavních vývojových tendencích ruské literatury od vzniku písemnictví do současnosti sledovaných v širších společensko-historických souvislostech.
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky morfologického systému ruštiny v porovnávacím rusko-českém plánu. Teoretické i praktické osvojení paradigmatiky podstatných jmen a časování produktivních sloves; rozvíjení řečových dovedností průběžným procvičováním základní slovní zásoby (dosažení úrovně A1).