Cílem předmětu je uvést studenty do oblasti funkčního využívání znalostí z oboru vybraných moderních technologií materiálů kovové báze a jejich fyzikálních podstat. Budou uvedeny teoreticko-didaktické poznatky z oblasti technologií kovových materiálů v rámci předmětu: Technologie kovových materiálů. V návazných cvičeních budou uskutečněny didaktické aplikace teoretických poznatků z oboru technologií kovových materiálů. S využitím lomové mechaniky a fraktografie budou vysvětleny možné poruchy plynoucí z nesprávných aplikací moderních technologií.

Cílem předmětu je uvést studenty do oblasti funkčního využívání znalostí z oboru materiálů kovové báze a zvládnout vybrané statě z jejich teorie. V rámci předmětu Kovové materiály budou uvedeny vybrané teoreticko-didaktické poznatky z oblasti vybraných materiálů na bázi železa a neželezných kovů. V návazných cvičeních budou uskutečněny didaktické aplikace teoretických poznatků v aplikaci na vybrané kovové materiály. V aplikaci s fraktografií budou vysvětleny možné havárie plynoucí z nesprávného použití kovových materiálů z hlediska jejich nesprávné volby a dimenze konstrukčních prvků, ve kterých byly aplikovány.

Cílem předmětu je získání základní znalostí z teorie elektromagnetického pole pro potřeby výuky v technických předmětech na ZŠ. Výuka je založena na matematickém aparátu střední školy. Důraz je kladen na didaktickou transformaci látky do učiva vzdělávací oblasti Člověk a svět práce z RVP ZV (především do tematických celků Design a konstruování a Provoz a údržba domácnosti).
Cílem předmětu je seznámit studenty s účelem, funkcí a použitím strojů v různých odvětvích průmyslu. Orientace a obsah předmětu je upraven pro potřeby učitelství technických předmětů na ZŠ v souladu s RVP.


Student by měl svou seminární prací podmiňující udělení zápočtu a následně svými znalostmi u zkoušky prokázat, že se dostatečně orientuje v problematice energetického průmyslu, vlastnostech distribuční soustavy a moderních trendů zajištění energetických potřeb v globálním i regionálním měřítku.

Získat dovednost v rozlišování správného a nesprávného úsudku ve výrokovém i predikátovém kalkulu intuitivně, pravdivostní tabulkou, pomocí pravidel a užitím množin. Ovládat techniky pro zjištění typu formule výrokového kalkulu a predikátového kalkulu.
Cílem předmětu je vytvořit a rozvinout kompetence potřebné pro vytváření předmatematických pojmů a geometrických pojmů ve vyučování dětí předškolního a mladšího školního věku, získat zkušenosti s činnostmi směřujícími k integraci matematiky a ostatních přírodovědných předmětů, naučit studenty/tky didakticky zpracovat dané téma, pracovat s pomůckami, reagovat na situaci ve třídě, provádět reflexi své práce.
Student získá základní znalosti z oblasti financí, především se naučí využívat různé finanční instrumenty ve svém každodenním životě. Bude schopen uvědoměle a odpovědně rozhodovat o svých nebo svěřených finančních prostředcích. Orientuje se v základních pojmech z oboru finančnictví.
Cílem předmětu je získání a rozvíjení teoretických a praktických dovedností v oblasti základů matematické analýzy a pravděpodobnosti, které student/ka využije v dalším studiu.
Studenti se seznámí s matematickým softwarem Mathematica (firmy Wolfram) . Cílem je naučit studenta pracovat s jednotlivými částmi programu tak, aby je mohl používat souběžně s výukou v ostatních předmětech. Důraz kladen především na tvorbu matematických modelů v jednotlivých disciplínách.Student / ka by měl zvládnou také základy programování v prostředku Mathematica, aby byl schopen řešit i složitější problematiku.
Předmět je zaměřen na tvorbu statistických modelů, které lze využít jak v praktických úlohách v praxi, tak i na tvorbu modelů, které lze využít v prostředí výuky na základní a střední škole. Základem je popisná statistika včetně názorných grafických zpracování. Dále jsou studovány lineární regresní modely, klasické intervalové odhady (zaměřené především na klasické případy normálních dat) a z nich odvozené testování statistických hypotéz. Závěrem jsou zmíněny také metody kvalitativní statistiky včetně způsobů zpracování takovýchto údajů a tvorby správných dotazníkových šetření.
Cílem předmětu je: - seznámit studenty s fenomény ovlivňujícími u žáka vhled do struktury slovní úlohy a proces jejího řešení, naučit je pracovat s textem slovní úlohy a volit různé způsoby vizualizace struktury slovní úlohy, volit metody řešení slovní úlohy podle individuálních potřeb žáka, - dovést studenty k pochopení souvislostí mezi racionálními a reálnými čísly, - formou kooperativní výuky naučit studenty práci s chybou v matematice.

Cílem předmětu je získání a rozvíjení teoretických a praktických dovedností v oblasti elementární matematické analýzy a základů matematické statistiky. Aktuální situace je totiž taková, že se velká část studentů se základy matematické analýzy ani se základy statistiky nemá možnost seznámit na střední škole. Proto by bylo vhodné jednak zopakovat elementární funkce, jednak v rámci tohoto opakování "připravit" některé pro začátečníky obtížnější pojmy (limita, spojitost,derivace). Ve druhé polovině semestru by byli studenti formou praktického kursu obeznámeni se základy matematické statistiky.

Studenti si osvojí základní typografická pravidla pro psaní fyzikálních textů včetně vzorců, obrázků a grafů, naučí se využívat základní programové prostředky umožňující tvorbu fyzikálních textů a seznámí se se základními fyzikálními programy.
Seznámení se systémem Lego dacta. Technické činnosti při použití stavebnice Lego technic. Soubor projektů pro děti od 7 let s použitím stavebnice Lego Project Set. Výukové projekty postavené na využití stavebnice Lego. Principy a užitečnost projektů, mezipřemětové povahy s uplatněním skupinové práce a řešení problémů. Možnosti využití Lego Mindstorms.
Cílem předmětu je vytvořit základní matematický jazyk a naučit ho studenta aktivně používat na úrovni, která je nutná k teoretickému budování číselných oborů v dalších semestrech studia. Student/ka pozná výrok a výrokovou formu, získá zkušenosti s používáním logických spojek při vytváření složených výroků a složených výrokových forem a s vyhodnocováním výrokových formulí. Naučí se v textu slovní úlohy analyzovat jednotlivé vztahy a operace mezi množinami, rozpoznávat typy kvantifikovaných výroků a porozumět vlastnostem binárních relací.
Cílem předmětu je seznámit studenty s pedagogicko-psychologickými aspekty práce s multimédii v počátečním vyučování, naučit je efektivně tyto prostředky využívat, vytvořit u nich dovednost tvořit vlastní počítačové prezentace, seznámit studenty s dynamickým matematickým softwarem GeoGebra a naučit je samostatně v daném softwaru konstruovat geometrické útvary, souměrnosti a grafy funkcí odpovídající učivu 1. a 2. stupně základních škol.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy teorie pravděpodobnosti, naučit je pojmům z teorie náhodných veličin a vést je k nalézání souvislostí mezi teorií pravděpodobnosti a klasickými i novými přírodními zákony.