Cílem předmětu je vybavit studenty základními informacemi o analýze a hodnocení výrobních procesů a produktů. Představit studentům nejčastěji používané metody analýzy a hodnocení. Vysvětlit metodiku technickoekonomického hodnocení.
Cílem předmětu je předat studentům základní znalosti z oblasti propočtu nákladů ve strojírenském podniku se zaměřením na průmyslovou praxi. Hlavní důraz je kladen na řízení a propočty nákladů v oblasti výroby, seznámení jak s tradičními, tak moderními přístupy ke kalkulaci nákladů na výrobek a výrobní proces.
Seznámit studenty s příčinami historického vývoje průmyslového inženýrství, se základními oblastmi průmyslového inženýrství v podnikové praxi a vybavit je dovednostmi používat základní metody a nástroje průmyslového inženýrství (od jednotlivých procesů až po celý systém řízení podniku).
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy a metodami softwarových aplikací používaných v podnikových informačních systémech. Hlavní pozornost je zaměřena na objasnění aplikací kategorie ERP (Enterprise Resource Planning), jejich funkcionality a postupu implementace a dále vazby na další podnikové aplikace (zejména SCM (Supply Chain Management), CRM (Customer Relationship Management) a BI (Business Intelligence), a také MES (Manufacturing Execution Systems). Součástí popisu ERP je objasnění principů klíčové metody MRP II a možnosti využití metody TOC v podnikových IS. Studenti budou seznámeni s inovacemi v oblasti podnikových IS zejména s ohledem na trendy průmyslu 4.0, vč. vyhodnocení ekonomických přínosů.

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou a významem managementu věškerých aktivit, a to na příkladu managementu průmyslových podniků, řízení pracovních a projektových týmů i na vlastním sebeřízení.

Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi a dovednostmi v oblastech základních pojmů výpočetní techniky, principů práce počítače, programovacích technologií, algoritmizace, grafického vyjádření algoritmu, programovaní, programovacích jazyků obecně, syntaxe, sémantiky, postupu při vlastní tvorbě programu, přehledu programovacích jazyků, základů procedurálního programovacího jazyka, jednoduchých a strukturovaných datových typů, datového typu ukazatel, podmíněných příkazů, příkazů cyklu, vstupu/výstupu, procedur a funkcí, přenosu parametrů, rekurze, práce se soubory, programovací techniky, praxe u terminálu/PC, zpracování zadané úlohy.

Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi a dovednostmi v oblastech základních pojmů výpočetní techniky, principů práce počítače, programovacích technologií, algoritmizace, grafického vyjádření algoritmu, programovaní, programovacích jazyků obecně, syntaxe, sémantiky, postupu při vlastní tvorbě programu, přehledu programovacích jazyků, základů procedurálního programovacího jazyka, jednoduchých a strukturovaných datových typů, datového typu ukazatel, podmíněných příkazů, příkazů cyklu, vstupu/výstupu, procedur a funkcí, přenosu parametrů, rekurze, práce se soubory, programovací techniky, praxe u terminálu/PC, zpracování zadané úlohy.

Cílem předmětu je předat studentům informace o nejnovějších trendech v oblasti managementu podniků v současné době. Pozornost je věnována zejména vzniku a prosazování nových paradigmat managementu, používaných ve znalostní ekonomice, managementu znalostí v současných podnicích a potřebě a řízení managementu inovací produkčních podniků. Součástí cvičení jsou workshopy na daná témata a ukázky příkladů úspěšných podniků v této oblasti.
Uvést studenty do metodiky, metod a praktického uplatnění simulace založené na principech diskrétní simulace.

Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi a dovednostmi v oblastech databázového zpracování dat, funkční a datové analýzy a aplikovat tyto poznatky na užití datových struktur ve strojírenství a algoritmech jejich zpracování. Předmět je zaměřen na specifika databází ve strojírenství a ekonomice a projektování datové základny v průmyslu.

Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi a dovednostmi v oblastech databázového zpracování dat, funkční a datové analýzy a aplikovat tyto poznatky na užití datových struktur ve strojírenství a algoritmech jejich zpracování. Předmět je zaměřen na specifika databází ve strojírenství a ekonomice a projektování datové základny v průmyslu.
Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi a dovednostmi v oblastech databázového zpracování dat, funkční a datové analýzy a aplikovat tyto poznatky na užití datových struktur ve strojírenství a algoritmech jejich zpracování. Předmět je zaměřen na specifika databází ve strojírenství a ekonomice a projektování datové základny v průmyslu.
Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi a dovednostmi v oblastech událostně řízeného programování, práce se soubory a databázemi, lineárních a nelineárních obecných datových strukturách a aplikovat tyto poznatky na užití datových struktur ve strojírenství a algoritmech jejich zpracování.
Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi a dovednostmi v oblastech databázového zpracování dat, funkční a datové analýzy a aplikovat tyto poznatky na užití datových struktur ve strojírenství a algoritmech jejich zpracování. Předmět je zaměřen na specifika databází ve strojírenství a ekonomice a projektování datové základny v průmyslu.
Cílem toho předmětu je představit metody, postupy a nástroje digitalizace, simulace a optimalizace procesů a systémů v komplexním a moderním pojetí digitálního podniku a vysvětlit jeho význam v současné průmyslové praxi. Dále se student seznámí se základními principy a přínosy virtuální reality ve spojení s digitálním podnikem. V praktické části bude student tvořit návrh jednoduchého interaktivního realistického 3D modelu (např. výrobní dílny) v prostředí grafického enginu, který využívají moderní počítačové hry.
Uvést studenty do metodiky, a metod modelování podnikových procesů. Hlavní důraz se klade na využití metodiky ARIS a diskrétní simulace.