Vybavit studenty znalostí základních pojmů a kategorií teorie práva subjektivního, interpretace práva a aplikace práva.
Předmět má vybavit studenty znalostí základních pojmů a kategorií teorie práva subjektivního, interpretace práva a aplikace práva.
Vybavit studenty základní znalostí pojmů, týkajících se lidských práv, historickému vývoji lidských práv, klasifikaci lidských práv, mechanismům vynucování lidských práv i vybraným aktuálním problémům lidských práv.
Vybavit studenty základní znalostí pojmů, týkajících se lidských práv, historickému vývoji lidských práv, klasifikaci lidských práv, mechanismům vynucování lidských práv i vybraným aktuálním problémům lidských práv.
Seznámit studenty se současným diskursem sociálně právní problematiky vztahujícím se k institucionálním a normativním proměnám práva ve společnosti pozdní moderny a mediálního věku.
Vybavit studenty základní znalostí pojmů, týkajících se lidských práv, historickému vývoji lidských práv, klasifikaci lidských práv, mechanismům vynucování lidských práv i vybraným aktuálním problémům lidských práv.

Cílem předmětu je přiblížit studentům oba náboženské systémy práva, zkoumat jejich interakci s právem státním a i "západními" soudy, to vše v komparaci. Předmět je koncipován komparativně, kdy student nejprve získá znalosti pravidel vybraných oblastí práva, následně analyzuje a srovnává. Jde o předmět vyučovaný v angličtině pro české studenty, jakož i přijíždějící studenty programu Erasmus.

Předmět seznámí studenta se základními kategoriemi teorie práva (právo objektivní a subjektivní, právo pozitivní a přirozené, právní norma, pramen práva, právní řád, právní kultura), student bude rozlišovat tyto kategorie, a to nejen jako přípravu pro pozdější výuku pozitivního práva, ale i k získání hlubších základů (včetně problematizování) těchto pojmů a kategorií.
Vybavit studenty znalostí základních pojmů a kategorií z teorie práva, resp. teorie práva objektivního, jako jsou pojmy právní normy (struktura, druhy), pramene práva (druhy), právního principu, právní kultury (typy), tvorby právních norem, právního řádu a systému práva (členění právního řádu, včetně práva mezinárodního a práva EU).
Cílem předmětu Teoretické základy právní vědy 2 je naučit studenty základům vědecké práce, zejména v oblasti metodologie a argumentace
Poskytnout absolventům přehled o základních metodách a technikách vědecké práce v současné fázi informační společnosti. Jde o vědeckou propedeutiku chápanou jako o první předpoklad samostatné vědecké práce.Absolvent umí samostatně vytvořit hypotézy a vybrat adekvátní metody jejich verifikace. Je schopen pracovat s odbornou literaturou a orientuje se v aktuálních informačních právních systémech. Absolvent umí rozpoznat chyby ve vědecké argumentaci a v technických požadavcích kladeným na vědeckou práci v oboru právních věd.