Školní literární výchova jako komunikační estetickovýchovný proces, čtenářský subjekt žáka - čtenářský zájem, čtenářská kompetence a potřeba pubescenta a adolescenta, vztah literatury a učiva o literatuře, cíle literární výchovy na SŠ, koncepce a struktura učiva - kontextové pojetí učiva a integrované vyučování (významové vztahy mezi složkami předmětu Čj a mezi dalšími estetickovýchovnými předměty Vv a Hv), specifičnost problémové aktivizační metodiky v literární výchově - metody motivační, interpretační metodika rozvíjející žákovo čtenářství, metodika produkčních aktivit žáka, žánrových transformací textu, aplikace metod tvořivé dramatiky; metody hodnocení a klasifikace, struktura vyučovací hodiny, tzv. aktuální literární výchova, učebnice pro literární výchovu.
Cílem je vybavit studenty učitelství pro SŠ kompetencemi potřebnými pro výuku komunikační a slohové výuky v souladu s RVPG (a perspektivně RVP SŠ).
Učební osnovy, učebnice, pomůcky. Stavba a typy vyučovací hodiny. Příprava na vyučovací hodiny. Modelové situace v hodinách českého jazyka na SŠ a jejich řešení různými metodami.Individuální prověřování, jazykové testy a diktáty, písemné slohové práce, opravy, hodnocení a klasifikace. Metodika nácviku vybraných jevů jednotlivých jazykových rovin. Maturitní zkouška z českého jazyka a slohu., procvičování.
Cílem je vybavit studenty dovedností zařazovat funkčně do vyučovacích hodin jazykové, slohové a komunikační složky předmětu český jazyk moderní motivující a aktivizující metody a organizační formy výuky.