V rámci předmětu studující zkoumají a ověřují výrazové možnosti plošných výtvarných technik. Praktická výuka je zaměřena nejen na kresebné a malířské aktivity, ale také na experimentování s grafickými a kombinovanými technikami. V rámci realizace výtvarných úkolů studující rozšiřují repertoár využívaných výtvarných technik a volí adekvátní výtvarné výrazové prostředky k vyjádření vlastního tvůrčího záměru. Nedílnou součástí výuky je reflexe a interpretace procesu a výsledků tvorby a hledání souvislostí mezi vlastním vizuálně obrazným vyjádřením, výtvarným uměním (se zaměřením na současné umění) a výtvarnou výchovou na 1. stupni základní školy.
Studenti získají hlubší vhled do některých témat výtvarné kultury, teorie a dějin výtvarného umění, důležitých pro učitele v prvním období základního vzdělávání. Výběr témat proto koresponduje s danou problematikou v obsahu výtvarné výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu pro ZV. Stručný obsah: orientace v oblastech výtvarného umění, charakteristika jednotlivých okruhů výtvarné umělecké tvorby, užitá uměnovědná terminologie, ilustrace, hračka, design, recepce a interpretace výtvarných uměleckých děl, tvorba vizuálního zobrazení a vybrané kapitoly z dějin výtvarného umění 20. století.
V předmětu studenti realizují vlastní výtvarný projekt na zvolené téma.