On-line kurzy v této kategorii jsou určeny pro samostudium zaměstnanců Západočeské univerzity v Plzni. 

Přehled kurzů s podrobnějšími informacemi je k dispozici na http://czv.zcu.cz/kurzy-pro-zamestnance-zcu/.


Page: 1 2 ()

Tento kurz seznámí účastníky s možností nasazení Virtuální reality obecně a následně nastíní trendy její aplikace v podnicích zabývajících se strojírenskou výrobou. Účastníci též budou seznámeni se základním hardwarovým vybavením a možnostmi jeho užití.


Informace a přihláška

tomto kurzu naleznete definice a vysvětlení některých základních pojmů, pravidel a mechanismů, se kterými se setká začínající vědec. 


Informace a přihláška

Tento kurz je věnován základní orientaci v systému OBD. Seznámíte se se samotným systémem a dozvíte se, co vše od něj můžete očekávat. Kurz je určen pro autory publikačních a aplikovaných výstupů a schvalovatele.


Informace a přihláška

V tomto kurzu se seznámíte s fungováním a principy autorského práva, které jsou nezbytné pro práci každého zaměstnance na vysoké škole. Prostor je věnován mimo jiné podmínkám citací i užívání děl jiných osob ve vlastní práci. Kurz je tedy vhodný nejen pro akademické pracovníky, ale také zaměstnance působící v Univerzitní knihovně nebo na pracovištích poskytující kopírovací služby apod.


Informace a přihláška

Tento kurz seznámí účastníky s jednotlivými prvky práva duševního vlastnictví, s dělením duševního vlastnictví a základními instituty práva duševního vlastnictví, bez jejichž znalosti se práce akademického pracovníka na vysoké škole neobejde.


Informace a přihláška

Tento kurz vás seznámí s organizačním členěním univerzity a jednotlivými součástmi, stejně tak jako s organizačním řádem, který vymezuje působnost jednotlivých útvarů. Dále také se zásadami pro tvorbu legislativy včetně informace o tom, kde lze nalézt přehled platných norem, které jsou závazné pro zaměstnance univerzity.


Informace a přihláška

Tento kurz vám představí organizaci ediční činnosti na Západočeské univerzitě. Také vás seznámí se zásadami úpravy textu určeného k tisku i s logikou identifikátorů knih.


Informace a přihláška

Tento kurz vás seznámí s jednotným vizuálním stylem Západočeské univerzity a s jeho manuálem. Poznáte jednotlivé prvky vizuálního stylu a zásady i oblasti jejich využívání.


Informace a přihláška

Tento kurz vás seznámí s aplikací pro tvorbu prezentací MS Powerpoint a znalejším uživatelům rozšíří přehled možností, které tato aplikace poskytuje. Navíc se naučíte zásadám správně psané prezentace.


Informace a přihláška

Tento kurz je jakýmsi exkurzem po klíčových koncepcích pracovní motivace. Jednotlivé teorie motivace jsou v něm strukturovány do funkčních prvků, které odpovídají názvům kapitol a studijních článků (viz. obsah kurzu).


Informace a přihláška

Tento kurz vede účastníky k hlubšímu sebepoznání, zamýšlení se nad svým způsobem života i nad možnostmi změny. Zároveň by měl naznačit cestu k zvládání běžných obtíží a k udržování určité míry duševní rovnováhy a pocitu životní spokojenosti s důrazem na oblast pracovního prostředí.


Informace a přihláška

Tento kurz se zaměřuje nejen na nácvik technických dovedností při práci s aplikací SMART Notebook či přímo s tabulí SMART Board, ale zároveň směřuje pozornost učitelů k didakticky funkčnímu využívání jejich jednotlivých funkcionalit.


Informace a přihláška

Tento kurz vás seznámí se základními kategoriemi psychologie osobnosti a u každé oblasti specifikuje klíčové požadavky na osobnost akademického a řídícího pracovníka doplněné o možnost psychodiagnostického měření. Také vám pomůže poznat vlastní silné a slabé stránky v těchto oblastech.


Informace a přihláška

Tento kurz vás seznámí se základními aspekty mezilidské komunikace a pomůže pochopit její jednotlivé složky a vztahy tak, abyste byli schopni lépe rozumět reálnému komunikačnímu procesu a vaší roli v něm.


Informace a přihláška

Tento kurz se věnuje problematice týmů. Pomůže vám porozumět specifickým charakteristikám pracovních týmů a uvědomit si význam týmové spolupráce, která ačkoli není na individualizovaném akademickém poli tolik častá, může být vysoce funkční.


Informace a přihláška

Tento kurz je určen pro sekretariáty kateder Západočeské univerzity v Plzni. Věnuje se základním funkcionalitám systému IS/STAG a krok za krokem prochází nejdůležitější úkony, které musí sekretářky postupně provádět v průběhu celého akademického roku.


Informace a přihláškaTento kurz je určen pro pracovníky studijních referátů. Měl by je naučit základy práce s informačním systémem IS/STAG. V kurzu se věnujeme základním funkcionalitám systému IS/STAG a krok za krokem procházíme ty nejdůležitější úkony, které musí studijní referentky provést od přijímacího řízení až po absolutorium.


Informace a přihláška

Tento kurz naváže na Vaše znalosti e-learningu a umožní Vám dále si je prohloubit. Seznámíte se s charakteristikami softwaru pro tvorbu studijního obsahu e-learningových kurzů ProAuthor a naučíte se v něm vytvářet vlastní kurzy.


Informace a přihláška

V tomto kurzu se seznámíte se systémem Moodle, který patří v současné době mezi nejrozšířenější on-line prostředí pro e-learning. Naučíte se v něm efektivně studovat, ale také vytvářet kurzy a vést výuku.


Informace a přihláška

Page: 1 2 ()