Tento kurz se zaměřuje na nejdůležitější metody výuky a okolnosti jejich výběru s ohledem na cíle vzdělávání. Součástí kurzu je i praktické stanovování výukových cílů a výběru efektivních metod na základě konkrétních cílů a účastnických skupin.

Informace na webu czv.zcu.cz

Tento kurz si klade za cíl seznámit účastníky s nejdůležitějšími metodickými zásadami, jež jsou nezbytné pro kvalitní průběh kurzů dalšího vzdělávání. Kurz klade důraz na zpětnou vazbu, proto se účastníci seznámí nejen se základními pojmy jako je cyklus vzdělávací potřeby, cíl, metoda, instrukce či akce, ale i s konkrétními způsoby vedení reflexe a zásadami evaluace kurzů.

Informace na webu czv.zcu.cz

Tento kurz se soustředí na umění komunikace, jehož ovládnutí je nezbytnou dovedností pro každého vzdělavatele nejen dalšího vzdělávání. Seznámíte se s zásadami verbální i neverbální komunikace, přípravě i průběhu veřejného vystoupení a v neposlední řadě i s hlavními principy rétoriky.

Informace na webu czv.zcu.cz

Tento kurz se věnuje fenoménu kvality v dalším vzdělávání. Mnozí skeptikové možnost kvality v dalším vzděláváním zcela vylučují, tento kurz se ovšem pokusí tento názor vyvrátit. Cílem kurzu je seznámit účastníky s pojmem kvality ve vzdělávání, nástroji jejího zjišťování i okolnostmi kvalitu ovlivňujícími.

Informace na webu czv.zcu.cz

Tento kurz slouží k osvojení znalostí z oblasti práva, které jsou základem pro každého vzdělavatele dospělých. Kurz se soustřeďuje na Zákoník práce a Nový občanský zákoník a představuje danou problematiku z pohledu pracovního i občanského a obchodního práva.

Informace na webu czv.zcu.cz

Tento kurz je zaměřen na představení možností využití internetu v dalším vzdělávání. Internet může být cenným pomocníkem, pokud ovšem jako vzdělavatel víte, jak s ním pracovat. S praktickými tipy na rozmanité internetové zdroje či možnostmi prezentace institucí na internetu se v tomto kurzu seznámíte.

Informace na webu czv.zcu.cz

This course is primarily focuses on use of the English language for the topic of lifelong learning. It is concentrated on a few major areas and teach and practice skills that might be needed to perform in that kind of professional situations more effectively. The participants of the course will find authentic sources such as texts and videos, vocabulary exercises, useful phrases and other communication tips and model examples of professional communication.

Informace na webu czv.zcu.cz

Tento kurz je zaměřen na seznámení s vybranými pojmy a procesy z oblasti marketingu a prodeje, jimiž by měl být vybaven každý pracovník organizace bez ohledu na svoji pracovní pozici. Cílem kurzu je získání teoretických poznatků, které budou sloužit jako východisko pro použití v praxi. Vyškolený absolvent kurzu může svými znalosti výrazně přispět k úspěšnosti firmy na trhu, a bude tak jistě pro firmu velkým přínosem.

Informace na webu czv.zcu.cz

Po absolvování tohoto kurzu budete umět vysvětlit základní pojmy v oblasti e-learningu, charakterizovat didaktické principy e-learningu, vysvětlit, jako úlohu má v e-learningu učitel, rozvíjet individualizovaný přístup ke studujícím prostřednictvím e-learningu a navrhnout a vytvořit ucelený soubor e-learningových aktivit (on-line kurz, e-learningovou lekci apod.).

Informace na webu czv.zcu.cz