Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou oboru zdravotnické psychologie, vymezit a osvojit si základní psychologické pojmy, získat dovednosti psychologického vedení pacienta před prováděním, při a po závažném léčebném výkonu, adekvátně umožnit zlepšování kvality života chronicky a závažně nemocných pacientů. Naučit se aplikovat psychohygienické a sociální dovednosti.
Cílem předmětu je seznámení se světem práce a pracovní činnosti z psychologického pohledu a s vybranými koncepcemi a teoriemi organizace včetně analýzy základních manažerských aktivit ve vztahu k vedení lidí v organizaci.
Student si osvojí vědomosti a dovednosti z oblasti psychologických základů výchovně vzdělávacího procesu a rozvoje profesionálních kompetencí důležitých pro výkon pedagogické profese.
Cílem předmětu je vybavit studenty základními poznatky o osobnosti dítěte předškolního věku. Student/ka získá ucelený pohled na strukturu osobnosti dítěte předškolního věku včetně charakteristických projevů v náročných životních situacích.
Student si osvojí vědomosti a dovednosti z oblasti psychologických základů výchovně vzdělávacího procesu a rozvoje profesionálních kompetencí důležitých pro výkon pedagogické profese.
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou vybraných neurologických onemocnění a zdravotního postižení nemocných v různých věkových skupinách se zaměřením na problematiku ergoterapie.
Cílem předmětu je vybavit studenty kompetencemi v oblasti krizové intervence.
Cílem předmětu je vybavit studenty základními informacemi pro práci se žáky s psychickou poruchou.
Cílem předmětu je osvojit si základní kategorie z psychopatologie, poznání faktorů podmiňujících duševní zdraví a identifikace konkrétních projevů duševních poruch. Získat přehled o psychické deprivaci v dětství a patologii rodinného prostředí.
Cílem předmětu je osvojit si základní kategorie z psychopatologie, poznání faktorů podmiňujících duševní zdraví a identifikace konkrétních projevů duševních poruch. Získat přehled o psychické deprivaci v dětství a patologii rodinného prostředí.
Cílem předmětu je vybavit studenty základními informacemi pro práci se žáky s psychickou poruchou.
Cílem předmětu je vybavit studenty základními informacemi pro práci se žáky s psychickou poruchou.
Cílem předmětu je seznámit posluchače se sociálními aspekty formování osobnosti a jejím chováním v sociálních situacích.
Cílem předmětu je seznámit posluchače se sociálními aspekty formování osobnosti a jejím chováním v sociálních situacích.
Student/ka si uvědomí možnosti i limity poznávání osobnosti žáka učitelem. Bude seznámen/a s pozitivy i riziky longitudinálních a průřezových metod a získá orientaci v bazální klasifikaci psychodiagnostických metod. Bude znát zásady konstrukce a aplikace klinických metod. Na základě studia autentického psychodiagnostického materiálu pochopí často užívané principy projektivních technik a specifika dětské diagnostiky. Bude znát také kriteria členění psychoterapeutických metod a seznámí se s případovými studiemi individuální i skupinové psychoterapie.
Vybavit studenty základními znalostmi z psychologie osobnosti, přispět k hlubšímu poznání některých vlastností své osobnosti, jejich možné determinace a seberegulace.
Cílem předmětu je dovést studenta k osvojení si základních poznatků týkajících se osobnostních vlastností učitele. Naučit studenta porozumět sociálním interakcím mezi učitelem a žákem. Prohlubovat jeho znalosti v náročných pedagogických situacích a naučit ho aplikovat získané poznatky ve školní praxi.