Uvést studenty do problematiky instrumentálních dovedností ve hře na klavír a rozvíjet je dle pokynů vyučujícího. Porozumět vytváření klavírního doprovodu písní. Uvědomit si specifika pěveckých činností při rozezpívání. Naučit se používat základní pěvecké dovednosti a návyky. Poznat problematiku hlasové výchovy dětí a dospělých.
Uvést studenty do problematiky instrumentálních dovedností ve hře na klavír a rozvíjet je dle pokynů vyučujícího. Porozumět vytváření klavírního doprovodu písní. Uvědomit si specifika pěveckých činností při rozezpívání. Naučit se používat základní pěvecké dovednosti a návyky. Poznat problematiku hlasové výchovy dětí a dospělých.
Student/ka bude kompetentní v nástrojovém doprovodu činností pěveckých, instrumentálních, poslechových a pohybových činnostech v praxi MŠ.
Tento předmět navazuje na předchozí DIMŠ1. Student si osvojí zejména prostřednictvím praktických činností nezbytné penzum dovedností, vědomostí a postojů potřebných pro výuku hudební výchovy v předškolních zařízeních v duchu probíhající integrativní koncepce vzdělávání (RVP-ŠVP).
Cílem předmětu je osvojení si základních vědomostí, dovedností a postojů v oblasti hudební teorie se zaměřením na činnostní pojetí hudební výchovy a uplatnění poznatků v hudebně výchovném procesu na 1.stupni základní školy. Student/ka porozumí novému paradigmatu teorie hudební výchovy v procesu transformačních změn v ČR. Získané teoretické poznatky se učí aplikovat v modelových situacích hudebního vyučování na 1.stupni základní školy.
Student získává další zkušenosti s hrou na nástroj s cílem jeho následného využití nástroje v rámci pěveckých, instrumentálních, poslechových a pohybových činností v MŠ. Ve třetím semestru hry na klavír dokáže doprovázet hrou na klavír svůj vlastní zpěv i zpěv kolektivu dětí, což si ověřuje už i v praxi na MŠ.
Cílem předmětu je osvojení si základních vědomostí, dovedností a postojů v oblasti didaktiky hudební výchovy se zaměřením na činnostní pojetí hudební výchovy a uplatnění poznatků v hudebně výchovném procesu na 1.stupni základní školy, na metody i analýzu vyučovacího procesu včetně interakce jeho činitelů. Student/ka porozumí novému paradigmatu didaktiky hudební výchovy v procesu transformačních změn v České republice, získané teoretické poznatky se učí aplikovat v modelových situacích hudebního vyučování na 1.stupni základní školy.
Cílem předmětu je osvojení si základních vědomostí, dovedností a postojů v oblasti hudební teorie se zaměřením na činnostní pojetí hudební výchovy a uplatnění poznatků v hudebně výchovném procesu na 1.stupni základní školy. Student/ka porozumí novému paradigmatu teorie hudební výchovy v procesu transformačních změn v ČR. Získané teoretické poznatky se učí aplikovat v modelových situacích hudebního vyučování na 1.stupni základní školy.
Uvést studenty do problematiky instrumentálních dovedností ve hře na klavír a rozvíjet je dle pokynů vyučujícího. Porozumět vytváření klavírního doprovodu písní. Uvědomit si specifika pěveckých činností při rozezpívání. Naučit se používat základní pěvecké dovednosti a návyky. Poznat problematiku hlasové výchovy dětí a dospělých.
Uvést studenty do problematiky instrumentálních dovedností ve hře na klavír a rozvíjet je dle pokynů vyučujícího. Porozumět vytváření klavírního doprovodu písní. Uvědomit si specifika pěveckých činností při rozezpívání. Naučit se používat základní pěvecké dovednosti a návyky. Poznat problematiku hlasové výchovy dětí a dospělých.
Cílem předmětu je osvojení si základních vědomostí, dovedností a postojů v oblasti didaktiky hudební výchovy se zaměřením na činnostní pojetí hudební výchovy a uplatnění poznatků v hudebně výchovném procesu na 1.stupni základní školy, na metody i analýzu vyučovacího procesu včetně interakce jeho činitelů. Student/ka porozumí novému paradigmatu didaktiky hudební výchovy v procesu transformačních změn v České republice, získané teoretické poznatky se učí aplikovat v modelových situacích hudebního vyučování na 1.stupni základní školy.
Cílem studia je vybavit posluchače základními znalostmi a dovednostmi, které jsou nezbytné pro používání muzikoterapie v MŠ, v hodinách HV na všech typech škol, ve vyučovacích předmětech v rámci výchovy ke zdravému životnímu stylu, při volnočasových aktivitách žáků, v programech prevence sociálně patologických jevů, ve školských zařízeních a v zařízeních sociální péče.
Uvést studenty do problematiky instrumentálních dovedností ve hře na klavír a rozvíjet je dle pokynů vyučujícího. Porozumět vytváření klavírního doprovodu písní. Uvědomit si specifika pěveckých činností při rozezpívání. Naučit se používat základní pěvecké dovednosti a návyky. Poznat problematiku hlasové výchovy dětí a dospělých.
Seznámení studentů oboru MŠ se základy hudební teorie, rozvíjení jejich pěveckých, rytmických a intonačních dovedností, seznámení se základy taktovací techniky. Výuka vede prostřednictvím činností k aktivnímu vnímání hudby a k jejímu využití jako svébytného prostředku komunikace.
Seznámení studentů oboru MŠ se základy hudební teorie, rozvíjení jejich pěveckých, rytmických a intonačních dovedností, seznámení se základy taktovací techniky. Výuka vede prostřednictvím činností k aktivnímu vnímání hudby a k jejímu využití jako svébytného prostředku komunikace.
Prostřednictvím činností instrumentálních, pohybových, poslechových a pěveckých získá student/ka vědomostní i dovednostní potenciál a) pro výuku hudební výchovy v předškolských zařízeních,b) pro tvorbu metodických řad v oblasti hudebních činností,c) pro účelnou integraci hudebních aktivit v rámci oboru (propojení hudebních činností) i mezioborové integrace (v souvislosti s tematickými celky ŠVP i vzdělávacími oblastmi RVP).
Tento předmět navazuje na předchozí DIMŠ1 a DIMŠ2. Student si osvojí zejména prostřednictvím praktických činností nezbytné penzum dovedností, vědomostí a postojů potřebných pro výuku hudební výchovy v předškolních zařízeních v duchu probíhající integrativní koncepce vzdělávání (RVP-ŠVP).
Student/ka si osvojí potřebné pensum vědomostí i dovedností k naplňování povinných výstupů hudební oboru (RVP) pro předškolní základní a gymnaziální vzdělávání v oblasti hudebně pohybových aktivit, tj. ve výuce HV, ve vedení volnočasových aktivit při výjezdech škol, tvorbě projektů, při inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.