Aplikovat teoretické poznatky osvojené v kurzu HU1, popř. Interpretace uměleckého díla.
Cílem předmětu je, aby studující získané poznatky o projektování a realizaci vyučovací jednotky výtvarné výchovy uplatnili v praxi, a aby se naučili reflektovat nabyté zkušenosti.
Cílem předmětu je, aby studující získané poznatky o projektování a realizaci vyučovací jednotky výtvarné výchovy uplatnili v praxi, a aby se naučili reflektovat nabyté zkušenosti.
V předmětu studenti realizují vlastní výtvarný projekt na zvolené téma.
Kurz určený jednooborovým studentům navazuje na základní znalosti dějin umění v rozsahu střední školy. Klade si za cíl uvést studenty do problematiky plurality interpretačních přístupů uplatňovaných při výkladu uměleckých děl. Na základě dosavadní osobní interpretační zkušenosti a prostřednictvím postupného seznamování s vybranými interpretačními teoriemi je cílem kurzu seznámit studenty s proměňujícím se pohledem na obsah, význam, roli a funkci uměleckého díla ve společnosti a vybavit je schopností aktivně využívat různých interpretačních rámců. Kurz je zaměřen na několik vybraných kapitol ze staršího umění (od pravěku po konec 19. století), které představuje ve světle dobových i ryze současných interpretačních přístupů.
Teoretický vhled do problematiky výtvarné výchovy. Okruhy dílčích témat zastřešují témata dětský výtvarný projev, koncepce kreslení a výtvarné výchovy, proces výtvarné výchovy, teorie a didaktika výtvarné výchovy.
Cílem předmětu získat základní přehled výtvarných činností pro vychovatele a pedagogy volného času. Dále pak osvojení si základních výtvarných metod, forem a technik , včetně jejich praktického ověřování.
Uvést studenta do problematiky médií ve spojení s mediální výchovou a pedagogikou. Cílem je naučit studenta porozumění podstatě a významu masových médií, rozvinout jeho mediální gramotnost, včetně aplikace mediální výchovy a mediální pedagogiky do školní praxe oboru. Předmět se bude zabývat postupy interpretace a analýzy mediálních obsahů, mediálními strategiemi, formami manipulace a rétoriky současných vizuálních, audiovizuálních a interaktivních médií, včetně tištěných médií a fotografie, televizního zpravodajství a reklamy, filmu, interaktivních médií a počítačových her, internetu a rizik sociálních sítí.
Představit studentům na zřetelných konkrétních historických příkladech vývoj základních vizuálních uměleckých konceptů, přinášejících proměnu poznávacího a komunikačního obsahu, které výtvarné umění řešilo na úrovni psychologických a osobnostních kvalit (magický a mýtický účinek zobrazení, postoj nezúčastněného pozorovatele, subjektivní a expresivní postoj, konceptuální postoj, dekonstrukce subjektu) s metodickými příklady pedagogického uplatnění těchto poznatků.
Orientovat se v základní teoretické problematice umění a vizuální kultury. Získat poučený náhled na proměňující se vztahy mezi uměním a vizuální kulturou - na jejich vzájemné ovlivňování. V této souvislosti vybavit studující souborem poznatků, které zakládají jejich profesní kompetence ve výtvarné edukaci.
Interpretovat odborné informace ze zahraničí v rámci mezinárodního kontextu oboru a na základě postupů srovnávací výtvarné pedagogiky. Představit rámec a přístupy soudobé srovnávací výtvarné pedagogiky, stejně jako některé zahraniční přístupy a koncepce výtvarné výchovy. Věnovat zvláštní pozornost současným evropským cílům vzdělávání ve smyslu vizuální gramotnosti a srovnání českého oborového vzdělávání se zahraničím. Diskutovat přínos využití postupů srovnávací výtvarné pedagogiky v rámci kvalifikační práce. Získat adekvátní profesní kompetence učitelů výtvarné výchovy SŠ ve vztahu k soudobým oborovým cílům a obsahům, definovaným v RVP ZV a G a ve vztahu k požadavkům na profesi výtvarného pedagoga v mezinárodním kontextu. Předmětem zájmu se stává diskurz výtvarné pedagogiky ve vztahu k interkulturnímu vzdělávání, transkulturním a osobnostním přístupům ve vzdělávání i vizuální kultuře v době globalizovaných médií.
V předmětu studenti realizují vlastní výtvarný projekt na zvolené téma.
Prokázat odborné znalosti, porozumění, odborné způsobilosti a obecné způsobilosti pro reflektování výuky ve výtvarné výchově jako východisko pro empirický výzkum. Prokázat odborné znalosti a porozumění vybraným metodám výzkumu výuky a hodnocení její kvality. Prokázat odborné způsobilosti a obecné způsobilosti pro plánování a realizaci výzkumu výuky se zaměřením na evaluační nebo akční výzkum ve vzdělávací praxi.
V rámci předmětu studující zkoumají a ověřují výrazové možnosti plošných výtvarných technik. Praktická výuka je zaměřena nejen na kresebné a malířské aktivity, ale také na experimentování s grafickými a kombinovanými technikami. V rámci realizace výtvarných úkolů studující rozšiřují repertoár využívaných výtvarných technik a volí adekvátní výtvarné výrazové prostředky k vyjádření vlastního tvůrčího záměru. Nedílnou součástí výuky je reflexe a interpretace procesu a výsledků tvorby a hledání souvislostí mezi vlastním vizuálně obrazným vyjádřením, výtvarným uměním (se zaměřením na současné umění) a výtvarnou výchovou na 1. stupni základní školy.
Cílem předmětu je, aby student získal úplný obraz o stávajících technikách a technicko-metodických přístupech k tvorbě, které lze uplatnit ve Vv na I.st. ZŠ. V praktických úkolech je zde pozornost věnována prostorové tvorbě a některým grafickým a materiálovým technikám. Nedílnou součástí plnění úkolů je sledování didaktických aspektů uplatňování zmiňovaných technik v praxi.
Cílem předmětu je vybavit studenta dovednostmi potřebnými pro vytváření prezentace studijních výsledků a portfolia vlastní práce.
Předmět zprostředkuje prohloubené znalosti o historickém vývoji výtvarné výchovy u nás i ve světě v kontextu dějinného vývoje české vzdělávací soustavy. Na tomto základě ústí do kritické analýzy současných koncepcí výtvarné výchovy, resp. výchovy umění u nás s ohledem na soudobé trendy světového vývoje oboru. Cílem předmětu je vybavit účastníky kompetencemi k vytváření studijních programů v rámci školy a k jejich poučené kritické reflexi a evaluaci s ohledem na širší souvislosti vývoje oboru.
V rámci předmětu studující zkoumají a ověřují výrazové možnosti plošných výtvarných technik. Praktická výuka je zaměřena nejen na kresebné a malířské aktivity, ale také na experimentování s grafickými a kombinovanými technikami. V rámci realizace výtvarných úkolů studující rozšiřují repertoár využívaných výtvarných technik a volí adekvátní výtvarné výrazové prostředky k vyjádření vlastního tvůrčího záměru. Nedílnou součástí výuky je reflexe a interpretace procesu a výsledků tvorby a hledání souvislostí mezi vlastním vizuálně obrazným vyjádřením, výtvarným uměním (se zaměřením na současné umění) a výtvarnou výchovou na 1. stupni základní školy.
Prohloubit znalosti a dovednosti v oblasti galerijní a muzejní pedagogiky prostřednictvím přípravy a realizace aktivizujících přístupů k uměleckým dílům ve výstavních síních galerií a muzeí, které jsou založeny na pedagogickém konstruktivismu a zážitkové pedagogice. Seznámit se se soudobými přístupy galerijní a muzejní pedagogiky u nás, a to především brněnské, pražské a olomoucké školy, a v zahraničí. Navrhnout a v praxi ověřit, reflektovat i alterovat strukturovaný edukační program.