Cílem je seznámit studenty nebiologických oborů se základy ekologie a hlavními oblastmi ochrany životního prostředí včetně navázání problematiky na učivo průřezového tématu RVP Environmentální výchova.

Cílem předmětu je studenty přímo v terénu na reálných příkladech seznámit se současným stavem krajiny. Studenti se také seznámí s možnostmi využití exkurzí v krajině k prohloubení výuky některých geovědních témat. Studenti přímo v terénu zpracovávají projekty, zaměřené na hlubší pochopení problematiky vertikální i horizontální struktury krajiny, hodnocení krajinného rázu, trvale udržitelného rozvoje a využívání krajiny. Jeden z úkolů bude zaměřen na praktický nácvik komplexního krajinně-ekologického výzkumu.

Studenti porovnají klady a zápory historických přístupů k výuce regionální geografie Afriky, Asie a Austrálie, diskutují současné problémy regionální geografie a vytvoří si názor na její současnou podobu, který diskutují. Studenti navrhují alternativy k současné koncepci výuky a podobě regionálně-geografického kurikula. Definují stěžejní pojmy pro jednotlivá témata a provádějí jejich didaktickou transformaci pro SŠ úroveň. Studenti dělí kontinenty (Afrika, Asie, Austrálie) na regiony. Studenti aplikují znalosti obecné fyzické a humánní geografie do výuky vymezených regionů a propojují tyto znalosti se specifiky jednotlivých regionů. Studenti předvedou didaktickou transformaci a odvodí model výuky regionální geografie v souvislostech na úrovni SŠ. Studenti stanoví vhodné metody a organizační formy při vedení modelové hodiny regionální geografie a navrhnou zařazení výsledků aktuálních výzkumů z oblasti didaktiky regionální geografie do vyučování. Studenti vybírají vhodné a relevantní zdroje informací (články, publikace, internetové stránky, modely atd.) o jednotlivých regionech a zařazují tyto informace do výuky. Studenti vhodně využívají techniku (např. interaktivní tabuli, Google Earth, GIS atd.) při výuce regionální geografie.

Student získá vhled do didaktiky geologických věd. Dále získá přehled o existujících učebnicích, populární a odborné literatuře a možnostech výuky geologie (metody, prostředky).

Studenti získají přehled o změnách přírodních podmínek v minulosti (od nejstarších období až po holocén) Země a rozšíření základních hornin v Českém masívu.

Ověřit studentovu schopnost samostatné odborné práce v oboru.

Ověřit studentovu schopnost samostatné odborné práce v oboru.

Ověřit studentovu schopnost samostatné odborné práce v oboru.

Identifikovat v rámci exkurze běžně rozšířené druhy flóry, fauny, půd, hornin a dalších přírodnin v ČR a aplikovat tyto znalosti do výuky ve škole (ZŠ a SŠ). Demonstrovat typické zástupce v terénu s výkladem determinačních znaků, ekologie, u živočichů etologie. Analyzovat přírodně a humánně geografické problémy a připravit jejich prezentaci pro výuku v souladu s RVP.

Seznámit studenty se metodami geologického a paleontologického výzkumu v terénu a význačnými geologickými a paleontologickými lokalitami.

Prakticky seznámit studenty se specifickou oblastí, jako je kras, hory či velehory, vulkanická obast nebo pobřeží moře. Studenti se seznámí s místními ekosystémy (zástupci živé i neživé přírody) a specifickými krajinnými systémy (jejich humánní a fyzicko-geografickou složkou).

Seznámit studenty rozšířením, ekologií a významem významných zástupců fauny bezobratlých a obratlovců na území České republiky s důrazem na otázky jejich ochrany.

Ověřit studentovu schopnost samostatné odborné práce v oboru.

Seznámit studenta se základními pojmy a mechanismy mikroevoluce, speciace, makroevoluce a významu evolučních teorií.

Ukázat základní metody a metodické postupy v jednotlivých etapách geografického výzkumu, umožnit srovnání přístupů k výzkumu ve fyzické a sociální geografii. Vysvětlit základní kritéria úspěšnosti geografického výzkumu - odpovídající volbu cílů a metod práce, vyhodnocení výsledků, etiku vědecké práce, obsahové i formální náležitosti. Napomoci studentům při volbě jejich výzkumného zaměření. Demonstrovat specifika vědecké práce v softwarovém balíčku MS Office. Vysvětlit základní pravidla tvorby vědeckého textu.

Seznámit studenty s rozdíly mezi viry, eukaryotní a prokaryotní buňkou, s chemickým složením a životními funkcemi buňky i s molekulární podstatou komunikace mezi buňkami mnohobuněčného organismu. Představit studentům strukturu genetické informace ve všech známých formách, její přenos a úpravy. Vysvětlit studentům centrální dogma molekulární biologie a popsat všechny děje, které s ním souvisí. Sdělit studentům známé podrobnosti o kontrole buněčného cyklu, diferenciaci, apoptóze a dalších podobných dějích, které v organismu probíhají. Uvést studenty do problematiky metod molekulární biologie, jako je izolace nukleových kyselin, centrifugace, elektroforéza, PCR, klonování, hybridizace, sekvenovaní, chromatografie atd.
Zopakovat a dále prohloubit znalosti stavby buňky, jejího chemického složení, genomu (včetně genomu člověka) a jeho struktury. Upevnit a prohloubit znalosti o rozdílech ve stavbě prokaryotické a eukaryotické buňky, prohloubit a rozšířit znalosti studia genomů a struktury chromozomů.
Podrobněji seznámit studenty se základními molekulárně-genetickými procesy (replikace, transkripce, translace) nejen po stránce teoretické, ale i na úrovni praktické. Bude jim vysvětlen pojem genom a rozdíly v jeho organizaci u různých typů organismů. Uvést je do problematiky mutací, jejich vzniku a rozdělení. Podrobněji jim sdělit základní pojmy a zákony z obecné genetiky, dědičnosti a genetiky populací. Představit studentům genetiku člověka, genealogii, genové inženýrství, biotechnologie a nové trendy v těchto rychle se rozvíjejících odvětvích genetiky.
Cílem předmětu je seznámit studenty s bezpečností práce v laboratoři, způsoby sběru, preparace a konzervace rostlinného a živočišného materiálu, představit studentům laboratorní vybavení a pomůcky, vysvětlit jim principy světelná a elektronová mikroskopie, naučit studenty připravovat mikroskopické preparáty, pracovat se stereoskopickým mikroskopem, dokumentovat biologické objekty (fotografie klasická a digitální, kresba a počítačová grafika) a představit některé základní laboratorní metody používané v biologii.
Seznámit studenty se základními a běžně rozšířenými druhy živočichů naší přírody s důrazem na podzimní odbobí.