Objasnit studentům vývoj po druhé světové válce, seznámit je s problematikou rozděleného světa, zejména agresivitou komunistických režimů i jejich rozkladu pod tlakem demokratického Západu i s tím, že pádem komunismu dějiny nekončí. Dílčím cílem je představit studentům možnost propojení problematiky tohoto předmětu se školní praxí a se základy oborové didaktiky dějepisu.
Seznámit studenty s problematikou vývoje poválečného Československa jako totalitního státu pod komunistickou diktaturou a kolonie bolševického Ruska (Svazu sovětských socialistických republik). Objasnit rozdíly mezi terorem 50. let a tzv. normalizací. Vysvětlit ekonomické, sociální, kulturní a národnostní příčiny a okolnosti pokusu o reformu komunismu (Pražské jaro) a jejich mezinárodní souvislosti. Popsat a na příkladech objasnit běžný život za normalizace. Zachytit domácí i mezinárodní příčiny pádu komunistické diktatury. Dílčím cílem je představit studentům možnost propojení problematiky tohoto předmětu se školní praxí a se základy oborové didaktiky dějepisu.
V návaznosti na předchozí znalost nejnovějších dějin si předmět si klade za cíl prohloubit a na vybraných tématech představit problémy vyučování zlomových pasáží dějin 20. století. Předmět se orientuje také na prezentační dovednosti studentů, plánování a realizaci výuky v těchto tematických celcích. Předmět upozorňuje na vhodnost využití rozšířené nabídky edukační práce s IT (filmové dokumenty, elektronicky publikované prameny, obrazová portfolia atd.). Obsah předmětu bude propojen s předměty pedagogicko-psychologického modulu, a to Reflexe a hodnocení kvality výuky a Metodologie pedagogického výzkumu.
Seznámit studenty s předantickým a především antickým světem, objasnit jeho význam pro další vývoj lidstva. Zdůraznit odkaz antiky v oblasti kultury, vědy, techniky a vzdělanosti dnešku. Zpřehlednit historiografii k tématům, akcentovat zejména moderní literaturu využitelnou studentem s pedagogickou ambicí. Dílčím cílem je představit studentům možnost propojení problematiky tohoto předmětu se školní praxí a se základy oborové didaktiky dějepisu.
Seznámit studenty se základní periodizací a problematikou starověkých civilizací Egypta, Blízkého Východu a dalších staroorientálních říší. Zdůraznit odkaz starověkých říší v oblasti kultury, vědy, techniky a vzdělanosti dnešku. Zpřehlednit historiografii k tématům, akcentovat zejména moderní literaturu využitelnou studentem s pedagogickou ambicí. Dílčím cílem je představit studentům možnost propojení problematiky tohoto předmětu se školní praxí a se základy oborové didaktiky dějepisu.
Student se seznámí se základními rysy vývoje pozdně středověké a raně novověké Evropy s přihlédnutím k mimoevropským a zámořským kulturám a civilizacím, včetně předkolumbijské Ameriky. Dílčím cílem je představit studentům možnost propojení problematiky tohoto předmětu se školní praxí a se základy oborové didaktiky dějepisu.
Prezentovat studentům změny, k nimž došlo v mezinárodní i vnitřní politice jednotlivých států i jejich uskupení jak po první světové válce, tak po velké hospodářské krizi. Uvést je do problematiky vzniku totalitních socialistických států a jejich rozhodujícího podílu na vypuknutí i průběhu druhé světové války. Upozornit na dlouhodobé důsledky vítězství nesourodé spojenecké koalice. Dílčím cílem je představit studentům možnost propojení problematiky tohoto předmětu se školní praxí a se základy oborové didaktiky dějepisu.
Představit příčiny a okolnosti vzniku Československé republiky a její dvacetiletou existenci, peripetie vývoje i důvody jejího zániku a objasnit události na území zničeného státu - protektorátu, Sudetoněmecké župě, Slovenské republice. Dílčím cílem je představit studentům možnost propojení problematiky tohoto předmětu se školní praxí a se základy oborové didaktiky dějepisu.
Cílem předmětu je seznámit studenty s všeobecným přehledem vývoje starověkého dějepisectví od staroorientálního písemnictví do zrodu antické historiografie a jejího dalšího rozmachu v řecko-římské civilizaci, a problémy medivestické historiografie, a to s výrazným ohledem na budoucí potřeby učitele dějepisu na ZŠ. Cílem předmětu je rovněž představit přední osobnosti a jejich dílo, seznámit studenty s vybranými dějepiseckými texty relevantními k tomuto období, vést k uvědomělému čtení a analytickému a kritickému přístupu historiografické produkce, schopnosti argumentovat svůj názor a vhodně oponovat názor jiný. Dílčím cílem je rovněž didaktická aplikace historiografie.
Cílem předmětu je uvést studenta do základní problematiky světových dějin novověku, přiblížit sociálně-ekonomický vývoj Evropy v druhé polovině 17. a počátkem 18. století, nastínit charakteristiku mezinárodních vztahů v Evropě raného novověku, pomoci mu pochopit velké politické revoluce 17. - 18. století (Anglie, Francie, Severní Amerika a vznik USA), vznik světového trhu a koloniální soupeření, vznik občanské a industriální společnosti 19. století, boj o hegemonii v Evropě a ve světě od konce 18. století, mocensko-ekonomické uspořádání světa a Evropy v druhé polovině 19. a počátkem 20. století, kulturní a vědecký rozmach evropské společnosti. Dílčím cílem je představit studentům možnost propojení problematiky tohoto předmětu se školní praxí a se základy oborové didaktiky dějepisu.
Cílem předmětu je poskytnout vhled do moderní historiografie, zpřehlednit její dějiny, vysvětlit význam moderní historiografie ve vztahu ke společnosti, politice, filozofii a ideologiím. Důraz bude kladen na historiografii 20. století, její osobnosti a stěžejní díla, zejména v kontextu národního dějepisectví. Dílčím cílem je představit studentům možnost propojení problematiky tohoto předmětu se školní praxí a se základy oborové didaktiky dějepisu.
Cílem kurzu je poskytnout studentovi základní vhled do problematiky historiografie, jejího předmětu, charakteru, úskalí, dějin a také povědomí a didaktickém potenciálu dějepisectví. Kurz bude usilovat o to, aby student získal základní přehled o vývoji světové a české historiografie od antiky přes středověk, humanismus, až po novověký rozmach historické vědy. Důraz bude kladen národní dějepisectví a zejména na seznámení se zásadními díly české historiografie v kontextu evropského vývoje. Dílčím cílem je představit studentům možnost propojení problematiky tohoto předmětu se školní praxí a se základy oborové didaktiky dějepisu.
Cílem předmětu je vybudovat schopnost orientace v současné světové odborné biografické literatuře, dovednost jejího uvědomělého a kritického čtení, dovednost argumentace a odborné diskuse, dovednosti recenzní. Dále si kurz klade za cíl vytvořit základní povědomí o metodách současné odborné biografistiky, narativních a kvalitativních metodách v biografii, metodách reflexe a interpretace životního příběhu a jeho užití v historiografii i ve školní výuce dějepisu a společenským vědám.
Předmět si klade za cíl vybudovat orientaci z základní relevantní historiografii, světové i domácí, vybudovat schopnost historického myšlení a schopnost orientovat se v různých přístupech k filosofii dějin a myšlení o dějinách. Jeho cílem je také přiblížit studentovi jednotlivé osobnosti historiografie jako subjekty filosofie dějin, jejich dílo jako příklady různých přístupů k interpretaci minulosti, příklady motivů této různosti, jako cestu k pochopení odlišnosti dějinných reflexí.
Předmět si klade za cíl vybudovat orientaci z základní relevantní historiografii, světové i domácí, vybudovat schopnost historického myšlení a schopnost orientovat se v různých přístupech k filosofii dějin a myšlení o dějinách. Jeho cílem je také přiblížit studentovi jednotlivé osobnosti historiografie jako subjekty filosofie dějin, jejich dílo jako příklady různých přístupů k interpretaci minulosti, příklady motivů této různosti, jako cestu k pochopení odlišnosti dějinných reflexí.