Předmět je zaměřen na podrobný výklad stádií trestního řízení a zvláštních způsobů řízení, včetně trestního řízení ve věcech mladistvých. Dále je podán výklad o otázkách souvisejících s právním stykem s cizinou a evropeizací trestního práva procesního.
Předmět je zaměřen na výklad trestního práva hmotného - obecné i zvláštní části, a to na problematiku odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a trestní odpovědnost mladistvého a na sankční systém trestního práva, tj. právním následkům trestných činů a provinění, a dále na výklad skutkových podstat jednotlivých trestných činů a provinění, a dále na výklad skutkových podstat jednotlivých trestných činů systematicky rozdělených podle hlav zvláštní části trestního zákoníku. Součástí výuky je i problematika evropeizace trestního práva hmotného.
Předmět je zaměřen na podrobný výklad stádií trestního řízení a zvláštních způsobů řízení, včetně trestního řízení ve věcech mladistvých. Dále je podán výklad o otázkách souvisejících s právním stykem s cizinou a evropeizací trestního práva procesního.
Cílem předmětu je podrobněji seznámit studenty s nejvýznamnějšími skutkovými podstatami násilných, mravnostních a drogových trestných činů, tj. zejm. vybraných úmyslných trestných činů proti životu a zdraví, proti svobodě a proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a trestných činů souvisejících s nelegálním zacházením s omamnými a psychotropními látkami a jedy, včetně konsekvencí aplikačních, kriminologických a kriminalistických.
Předmět je zaměřen na seznámení zejména zahraničních studentů se základními instituty a principy trestního práva hmotného a procesního v České republice, tj. zejm. se základy trestní odpovědnosti, systémem sankcí a trestní odpovědností mladistvých.
Předmět je zaměřen na seznámení zejména zahraničních studentů se základními instituty a principy trestního práva hmotného a procesního v České republice, tj. zejm. se základy trestní odpovědnosti, systémem sankcí a trestní odpovědností mladistvých.
Předmět je zaměřen na výklad klasických kriminologických teorií a dalších kriminologických otázek, dále na viktimologii a penologii.
Cílem předmětu je podrobněji seznámit studenty s nejvýznamnějšími skutkovými podstatami násilných, mravnostních a drogových trestných činů, tj. zejm. vybraných úmyslných trestných činů proti životu a zdraví, proti svobodě a proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a trestných činů souvisejících s nelegálním zacházením s omamnými a psychotropními látkami a jedy, včetně konsekvencí aplikačních, kriminologických a kriminalistických.