Cílem předmětu je představit studentům obecně problematiku rozvoje jádrových a periferních prostorů. Na konkrétních příkladech (Česko, Bavorsko) ukázat studentům rozvojový potenciál území, regionální problémy, přístup k regionální politice.
Cílem předmětu je poskytnout studentům úvodní informace e o základních statistických a grafických metodách, běžně používaných v geografii. Studenti se naučí vytvářet statistické tabulky, různá grafická znázornění statistických údajů a teoreticky i prakticky zvládnou vytvoření základních charakteristiky statistických souborů a další statistické metody.
Hlavním cílem předmětu je obrátit pozornost studentů na globální problémy lidstva a globalizaci, vést je k jejich sledování, k zamýšlení se nad těmito problémy a nad možnostmi přispění k jejich řešení v obecné i osobní rovině.
Uvést studenty do problematiky regionální geografie Afriky, Austrálie, Oceánie, Arktidy a Antarktidy. Představit studentům ekonomicko-geografická, politická a kulturní specifika dílčích regionů, zasazená do souvislostí.
Uvést studenty do problematiky geografie obyvatelstva a sídel. Poskytnout přehled o rozložení obyvatelstva, jeho dynamice a struktuře, charakterizovat sídelní systémy. Naučit studenty pracovat s demografickými daty a ukazateli. Vést studenty k zaujímání adekvátních postojů ke globálním problémům, souvisejícím s obyvatelstvem.
Cílem předmětu je seznámit studenty s vědeckými přístupy využívanými v současné ekonomické geografii při studiu ekonomicko-geografických témat, která jsou uvedena v obsahu předmětu.
Poskytnout studentovi souhrnný úvod do studia geografie a vštípit fundamentální schopnosti vnímání prostoru a času z pohledu geografie. Představit planetu Zemi jako objekt vědního oboru geografie a vymezit postavení geografie ve vztahu ke vědám o Zemi a vesmíru. Charakterizovat postavení Země v rámci systému sluneční soustavy a její polohu ve Vesmíru. Popsat základní geometrii Země, aktuálně používané souřadnicové systémy a naučit studenty základním výpočtům na referenční kouli. Definovat pohyby Země a Měsíce a vysvětlit jejich vliv na geosféru a zároveň seznámit studenty se zdánlivými pohyby nebeských těles a možnosti jejich využití při navigaci. Vysvětlit téma fyzikálního času, jeho měření, stanovování zeměpisné délky a kalendáře. Seznámit studenty s referenčními plochami Země, souřadnicovými systémy a s principy kartografického zobrazování.

Uvést studenty do geografického výzkumu lokality či regionu a geografických změn během časového období. Důraz je kladen zejména na objasnění historických kořenů současného stavu geografické organizace společnosti v území.

Seznámit studenty s prostorovou organizací ekonomických aktivit ve světě; představit prostorové rozmístění ekonomických aktivit, ekonomických vazeb mezi místy či ekonomických změn míst či regionů; pozornost je věnována zejména globalizačním procesům, kterými se mění ekonomická tvář krajiny. Poskytnout studentům přehled o současné podobě primárního sektoru světového hospodářství, jeho prostorovým aspektům, problémům a trendům včetně konkrétních případů agrárních politiky na příkladu Evropské unie a ČR.

Představit studentům současný stav politického, ekonomicko-geografického a kulturního rozdělení světa, zasazený do historických souvislostí. Nastínit studentům hlavní myšlenky světové geopolitiky.

Seznámit studenty s přírodní a socioekonomickou charakteristikou České republiky. Vysvětlit vzájemné vztahy mezi přírodní a socioekonomickou složkou krajinné sféry a mezi jednotlivými socioekonomickými složkami na příkladu České republiky.

Student získá základní informace o poloze České republiky, jejím obyvatelstvu a hospodářství a je schopen s nimi dále pracovat. Uvědomuje si vzájemné vazby a souvislosti fyzickogeografickými poměry ČR a jejím hospodářstvím a mezi jednotlivými hospodářskými odvětvími země navzájem, je schopen je vysvětlovat. Dokáže podat humánně-geografickou charakteristiku menších územních celků (krajů, jinak definovaných regionů).
Student získá základní informace o poloze České republiky, jejím obyvatelstvu a hospodářství a je schopen s nimi dále pracovat. Uvědomuje si vzájemné vazby a souvislosti fyzickogeografickými poměry ČR a jejím hospodářstvím a mezi jednotlivými hospodářskými odvětvími země navzájem, je schopen je vysvětlovat. Dokáže podat humánně-geografickou charakteristiku menších územních celků (krajů, jinak definovaných regionů).
Vysvětlit prostorové rozložení dopravy ve vazbě na fyzickogeografické, sociální a ekonomické poměry se zdůrazněním změn prostorových modelů dopravy v čase. Představit prostorové rozmístění světové dopravy dle jednotlivých druhů. Vysvětlit prostorové rozmístění služeb a obchodu ve vazbě na sociální a ekonomické podmínky. Představit prostorové rozmístění světového obchodu. Vysvětlit prostorové rozmístění cestovního ruchu ve vazbě na fyzickogeografické, sociální a ekonomické faktory. Představit prostorové rozmístění světového cestovního ruchu dle hlavních destinací.
Cílem předmětu je vysvětlit studentům regionální přístup v hlavních ekonomických teoriích a pozici regionů v teoriích regionálního rozvoje.
Poskytnout základní geografické informace o Plzeňském kraji, vysvětlit na příkladech hlavní geografické zákonitosti a složité vazby mezi jeho přírodní a společenskou sférou. Zhodnotit prírodní a aktuální socioekonomické procesy z pohledu geografického potecniálu, rizik, regionálního rozvoje oblasti.
Vybavit studenty základními znalostmi ze socioekonomické a správní geografie České republiky a geografickými základy regionalistiky. Poskytnout základní poznatky o zdrojích informací, principech a metodách hodnocení regionální diferenciace přírodních, sociálních, ekonomických a správních jevů v ČR a jejich praktické aplikovatelnosti.
Uvést studenty do problematiky vybraných regionů Asie a Ameriky se zřetelem k historickým vazbám a globálním souvislostem a představit studentům dané makroregiony na příkladu modelových států.
Představit základní metody a metodické postupy v jednotlivých etapách socioekonomického výzkumu v geografii. Vysvětlit základní kritéria úspěšnosti socioekonomického výzkumu - sestavení plánu výzkumu, práci s odbornou literaturou a zdroji dat, volbu odpovídajících cílů a metod výzkumné práce, vyhodnocení výsledků, etiku při výzkumné práci, prezentaci výsledků výzkumu, obsahové i formální náležitosti výzkumné zprávy.
Cílem předmětu je na pozadí znalosti obecných geografických disciplín vysvětlit studentům polohu světadílu Evropa na Zemi. V rámci samotného světadílu ukázat na regionální specifika v rámci fyzickogeografické i socioekonomické sféry, dále na vzájemné vazby jednotlivých složek krajinné sféry.