Cílem předmětu je připravit studenty na certifikační zkoušku z projektového managementu dle metodiky IPMA na úrovni IPMA D.
Seznámit se základními pojmy, přístupy a zásadami managementu v organizaci. Objasnit principy výkonu základních manažerských funkcí (rozhodování, plánování, kontrola, organizování, vedení apod.). Charakterizovat práci manažerů na různých úrovních řízení a vést k pochopení významu manažerské práce v různých organizacích. Představit studentům příkladná řešení, diskutovat případové studie a vést je k obhajobě svých výstupů.
Introduce students to the basic definitions, methods, approaches and tools used in the knowledge and innovation management.
Illustrate practical examples of their use by case studies.
Introduce to selected SW collaborative tools.

Seznámit studenty s metodami analýzy podnikových procesů včetně základů modelování a projektování těchto procesů s využíváním nástrojů podnikových informačních systémů.
Cílem předmětu je rozšířit znalosti a dovednosti z oblasti ekonomiky a řízení podniku, a to i s přihlédnutím na podmínky globalizujícího se prostředí. Prohlubuje znalosti v produkční oblasti, objasňuje problematiku finančního, investičního, strategického a nákupního řízení podniku. Dále je věnována pozornost dalším podnikovým aktivitám, se kterými je běžné se v podnikové praxi setkat jako controllingová, inovační, projektová, mzdová/personální agenda a kooperační činnosti podniku.
Cílem předmětu je vysvětlit studentům problematiku podnikání a pomocí interaktivní výuky pomoci studentům aplikovat získané znalosti na praktických příkladech. Součástí předmětu je výuka problematiky tvorby podnikatelského záměru, kdy studenti využívají tyto informace k vytvoření a prezentaci vlastního podnikatelského záměru v cizím jazyce. Studenti ve svém projektu využívají především agilní přístup ve spolupráci s nástroji Lean Canvas a MVC.
Cílem předmětu je vysvětlit studentům problematiku podnikání a pomocí interaktivní výuky pomoci studentům aplikovat získané znalosti na praktických příkladech. Součástí předmětu je výuka problematiky tvorby podnikatelského záměru, kdy studenti využívají tyto informace k vytvoření a prezentaci vlastního podnikatelského záměru v cizím jazyce. Studenti ve svém projektu využívají především agilní přístup ve spolupráci s nástroji Lean Canvas a MVC.

Získat potřebné znalosti pro formulaci, implementaci a hodnocení strategického plánu podniku. Na základě získaných znalostí jsou studenti schopni prakticky provést základní kroky strategického plánování. Zvolená podnikatelská strategie je základem pro přípravu strategického plánu.

Seznámit studenty se základními pojmy a metodami systémových přístupů a jejich aplikací v managementu a připravit je ke komplexnímu, systémovému pohledu na socioekonomické problémy.

Získat potřebné znalosti pro formulaci, implementaci a hodnocení strategického plánu podniku. Na základě získaných znalostí jsou studenti schopni prakticky provést základní kroky strategického plánování. Zvolená podnikatelská strategie je základem pro přípravu strategického plánu.

Seznámit studenty se základními pojmy, metodami a postupy řešení rozhodovacích úloh a s teorií rozhodovacích procesů a s jejich praktickými aplikacemi. Vysvětlit modely multikriteriálního rozhodování a ilustrovat je praktickými příklady. Zahrnout riziko do rozhodovacích problémů a osvětlit práci s rizikem při rozhodování. Objasnit soudobé přístupy k systematickému řízení rizik v podnicích a organizacích. Sledovat strategickou a operační dimenzi risk managementu. Vysvětlit a vyzkoušet základní postupy pro řízení rizik v běžných projektech a ve firemní praxi. Naučit studenty testovat odolnost projektů a podnikatelských plánů proti dopadu rizik. Promítnout klíčová rizika do variant strategických scénářů. Pochopit činnosti prováděné v rámci řízení rizik uvnitř organizačních struktur podniků a organizací. Definovat přechod rizika v krizový vývoj.
Pochopit význam a funkce strategického managementu v kontextu podnikání moderní organizace a objasnit roli managera jako stratéga. Seznámit s přístupy, koncepty a postupy strategického managementu.Vybavit studenty znalostmi a dovednosti nezbytnými pro formulaci, výběr a implementaci optimální strategie(í). Představit studentům příklady dobré praxe a diskutovat případové studie.
Získat potřebné znalosti pro formulaci, implementaci a hodnocení strategického plánu podniku. Na základě získaných znalostí jsou studenti schopni prakticky provést základní kroky strategického plánování. Zvolená podnikatelská strategie je základem pro přípravu strategického plánu.
Poskytnout potřebné znalosti pro zásadní postupy v oblasti podnikání. Naučit studenty orientovat se v prostředí podnikatele. Vysvětlit základní pojmy a metody podnikatelské praxe.
Seznámit studenty s vývojem projektového managementu (PM), se systémovým, procesním a znalostním přístupem k PM, se základními pojmy PM, s předprojektovou fází PM a studií proveditelností. Seznámit s definováním projektu, s projektovými plány a vypracováním jednotlivých druhů plánů, s řízením projektu ve fázi realizace, s managementem komunikace, kvality a projektových rizik, s definováním výkonnosti a s kontrolingovými metodami PM, s obchodní činností při řízení projektu a s uzavřením projektu, Naučit studenty základy používání program MS Project na podporu PM. Studenti budou připraveni pro získání certifikátu stupně D Společnosti pro projektové řízení (člen IPMA).
Vytvořit si přehled o průběhu a souvislostech v cyklu průzkum potřeb - výzkum - vývoj - výroba - spotřeba a úloze inovací. Získat potřebné znalosti o řízení procesů spojených s tímto cyklem, zejména s přípravou výroby, výrobních procesů a zajišťování kvality.
Cílem předmětu je objasnit soudobé přístupy k systematickému řízení rizik v podnicích a organizacích. Vysvětlit a vyzkoušet základní postupy pro řízení rizik v běžných projektech a ve firemní praxi. Pochopit činnosti prováděné v rámci řízení rizik uvnitř organizačních struktur podniků a organizací. Seznámit studenty se základními pojmy, metodami a postupy řešení rozhodovacích úloh a s teorií rozhodovacích procesů a s jejich praktickými aplikacemi. Vysvětlit modely multikriteriálního rozhodování a ilustrovat je praktickými příklady. Zahrnout riziko do rozhodovacích problémů a osvětlit práci s rizikem při rozhodování. Dále je cílem předmětu promítnout požadavky a dopady General Data Protection Regulation na podnik a jeho znalostní zákoladnu. Seznámit studenty se základními pojmy, metodami a postupy inovačního a znalostního managementu. Vysvětlit specifika marketingu inovací a práce s inovačními podněty. Vysvětlit roli znalostí v podniku. A na praktických úlohách během cvičení předvést predikování budoucího vývoje pomocí softwaru @Risk.
Introduce students to development of project management (PM), systems, process and knowledge-based approaches in PM.
Define basic principles, describe project phases (including feasibility study) and stakeholders.
Describe project planning, execution and completion, risk, quality and communication management.
Introduce students to available software supporting project planning and monitoring.

Seznámit studenty se základními pojmy a metodami systémových přístupů a jejich aplikací v managementu a připravit je ke komplexnímu, systémovému pohledu na socioekonomické problémy.