Doplnit základní znalosti marketingu o specifika marketingu podniků a destinací cestovního ruchu. Identifikovat, charakterizovat a shrnout specifika služeb a marketingu služeb. Popsat marketingové nástroje v činnosti podniků cestovního ruchu i podniků a institucí bezprostředně s cestovním ruchem spojených. Popsat různé přístupy k marketingovému mixu a uvést příklady z oblasti podniků a destinací cestovního ruchu. Zprostředkovat specifika marketingu různých typů podniků cestovního ruchu. Procvičit tato specifika na konkrétních příkladech z praktického života podniků a destinací cestovního ruchu.
Zprostředkovat přehled o územním aspektu cestovního ruchu jako významné charakteristice a specifickém rysu tohoto odvětví. Poskytnout základní orientaci o atraktivitách a předpokladech cestovního ruchu v ČR, Evropě a ve světě. Zprostředkovat metody pro analýzu vybrané oblasti (destinace) z hlediska geografie cestovního ruchu. Popsat a na příkladech ilustrovat možnosti interpretace území, typy atraktivit cestovního ruchu a možnosti jejich využití a komercializace v cestovním ruchu. Popsat rajonizaci cestovního ruchu v ČR. Charakterizovat a na příkladech ukázat dopady cestovního ruchu na území. Identifikovat a představit proudy cestovního ruchu v ČR a ve světě. Prakticky ukázat klíčové aspekty geografie cestovního ruchu při exkurzi.
Zprostředkovat hlavní principy, specifika a postupy řízení jednotlivých typů podniků služeb a dalších subjektů, které působí v odvětví cestovního ruchu. Charakterizovat podnikovou a organizační kulturu a etiku, metody personálního, finančního, informačního a destinačního managementu v podnicích a subjektech cestovního ruchu. Popsat možnosti kooperace, integrace a partnerství v cestovním ruchu a uvést relevantní příklady. Charakterizovat legislativní normy a podnikatelské prostředí v oblasti cestovního ruchu.
hotel Thermalkarlovy varylazneriegrovkarautIBISgastronomy

Seznámit studenty s mechanismy a principy řízení ubytovacích, lázeňských a stravovacích zařízení, praktickými poznatky z organizace a řízení hotelového provozu, stravovacího provozu či lázeňského domu. Rozšířit znalosti v oblasti specifického postavením cestovního ruchu a lázeňství na trhu.

Poskytnout základní informace z oblasti grafického desingu v prostředí marketingu, osvojit si práci s nejčastějšími nástroji, seznámit se s hlavními procesy grafické práce a s možnostmi úspěšné prezentace, dále informovat o základních principech tvorby reklamního textu a o nejdůležitějších lexikálních a stylistických prostředcích.
Naučit studenty aktivně se účastnit a vést obchodní jednání, naučit jak vyhotovit zápis z jednání, plánovat služební cestu, pracovat s externími cizojazyčnými zdroji.