Výukový software a výukové programy pro předmět český jazyk a literatura. Internet jakožto v předmětu český jazyk a literatura. Různé typy informačních zdrojů na internetu. Využití ICT ve slohové a komunikativní výchově. Využití ICT v jazykové složce předmětu český jazyk a literatura. Využití ICT v literární složce předmětu. Český národní korpus z hlediska učitele i žáka. Využití interaktivní tabule.
Učební osnovy, učebnice, pomůcky. Stavba a typy vyučovací hodiny. Příprava na vyučovací hodiny. Modelové situace v hodinách českého jazyka na SŠ a jejich řešení různými metodami.Individuální prověřování, jazykové testy a diktáty, písemné slohové práce, opravy, hodnocení a klasifikace. Metodika nácviku vybraných jevů jednotlivých jazykových rovin. Maturitní zkouška z českého jazyka a slohu., procvičování.
Předat studentům teoretický základ současné moderní didaktiky literární výchovy na ZŠ a základ praktických dovedností učitele literární výchovy, utvořit kladný postoj studentů k učitelské profesi češtináře/ky a k dalšímu sebevzdělávání v oborové didaktice. Formovat schopnosti kontextově transformovat poznatky věd, především disciplín literární vědy (a lingvistiky), vývojové a pedagogické psychologie a obecné didaktiky a v neposlední řadě teorie pubescentního čtenářství, se zaměřením koncipovat literární výchovu v duchu RVP ZV a při respektu k estetickovýchovné kvalitě literární složky předmětu Čj. Seznámit je s poznatky o strategii literárněvýchovné práce (metodách a organizačních formách výuky) a vybavit je schopností tvořivě tyto poznatky aplikovat v ovládnutí řídicí pozice v modelových komunikačních situacích literárního vyučování.
Seznámit studenty se specifickými znaky a funkcemi literatury pro děti a mládež (LDM), s dětským aspektem v historickém vývoji LDM v kontextu literatury pro dospělé. Představit ústřední žánry LDM (se zaměřením na četbu pubescentů) a jejich význačné představitele, zvláště v české literatuře.
Školní literární výchova jako komunikační estetickovýchovný proces, čtenářský subjekt žáka - čtenářský zájem, čtenářská kompetence a potřeba pubescenta a adolescenta, vztah literatury a učiva o literatuře, cíle literární výchovy na SŠ, koncepce a struktura učiva - kontextové pojetí učiva a integrované vyučování (významové vztahy mezi složkami předmětu Čj a mezi dalšími estetickovýchovnými předměty Vv a Hv), specifičnost problémové aktivizační metodiky v literární výchově - metody motivační, interpretační metodika rozvíjející žákovo čtenářství, metodika produkčních aktivit žáka, žánrových transformací textu, aplikace metod tvořivé dramatiky; metody hodnocení a klasifikace, struktura vyučovací hodiny, tzv. aktuální literární výchova, učebnice pro literární výchovu.
Předat studentům teoretický základ současné moderní didaktiky literární výchovy na SŠ a základ praktických dovedností učitele literární výchovy, utvořit kladný postoj studentů k učitelské profesi češtináře/ky a k dalšímu sebevzdělávání v oborové didaktice. Formovat schopnosti kontextově transformovat poznatky věd, především disciplín literární vědy (a lingvistiky), vývojové a pedagogické psychologie a obecné didaktiky a v neposlední řadě teorie pubescentního čtenářství se zaměřením koncipovat literární výchovu v duchu RVPG (a perspektivně RVPSŠ) a při respektu k estetickovýchovné kvalitě literární složky předmětu Čj. Seznámit je s poznatky o strategii literárněvýchovné práce (metodách a organizačních formách výuky) a vybavit je schopností tvořivě tyto poznatky aplikovat v ovládnutí řídicí pozice v modelových komunikačních situacích literárního vyučování.
Předat studentům teoretický základ i praktickou dovednost interpretační metody v poznávání uměleckého textu ve vztahu významové výstavby textu a kontextů, naučit je rozlišovat literárněvědní, čtenářskou a didaktickou interpretaci textu, naučit je respektovat determinanty didaktické interpretace, dodržovat selektivnost a redukčnost v postupu i výsledku interpretace a další principy didaktické interpretační práce ve vztahu k věku žáka 2. st. ZŠ a SŠ (včetně víceletého G), k jeho čtenářské kompetenci, dovést studenty ke schopnosti variovat a aplikovat interpretační metodiku ve vztahu k determinantám jejího užití (žánr a poetika textu, věk žáka a komplexnost jeho komunikačních aktivit, vyučovací cíl v kontextu učiva literární výchovy - viz očekávané výstupy a klíčové kompetence žáka).
Seznámit studenty s verbálními a neverbálními prostředky mluvené komunikace a s jejich funkcí, představit typy a formy veřejné komunikace, upevnit dovednost veřejně prezentovat zadané téma (z oblasti českých reálií - historie, geografie, kultury atd.)
Cílem je vybavit studenty dovedností funkčně využívat informační a komunikační technologie ve všech třech složkách předmětu český jazyk, tj. ve složce jazykové, slohové i literární.
Seznámit studenty se současným pravopisným systémem v češtině, umožnit jim poznat současnou kodifikaci pravopisu a její zdroje, pomoci s uplatněním znalostí a vědomostí z jiných rovin jazyka v rovině ortografické.
Cílem je vybavit studenty učitelství pro SŠ kompetencemi potřebnými pro výuku jazykové složky předmětu český jazyk a literatura v souladu s RVPG (a perspektivně RVP SŠ).