Dovést studenty k pochopení českého morfologického systému, k pochopení vývojových tendencí současné české morfologie, vybavit je dovedností užívat ve spisovných projevech kodifikovaných tvarů, dovedností umět vysvětlit žákům 1. stupně ZŠ pojmy morfologie funkční i formální.
Cílem je vybavit studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ kompetencemi potřebnými pro výuku komunikační a slohové výuky v souladu s RVP ZV.

Seznámit studenty se současným pravopisným systémem v češtině, umožnit jim poznat současnou kodifikaci pravopisu a její zdroje, pomoci s uplatněním znalostí a vědomostí z jiných rovin jazyka v rovině ortografické.

Jazykový systém slovanských jazyků z vývojového a srovnávacího hlediska: rovina syntaktická, rovina lexikální. Typologická charakteristika slovanských jazyků vycházející z poznání základních zákonitostí jejich vývoje. Interpretace staroslověnských textů zaměřená zejména na poznání morfologie sloves, skladby a staroslověnské slovní zásoby.

Cílem je seznámit studenty se základními pojmy a systémovými vztahy v lexikologickém systému a s fungováním lexémů jako součásti textu, vést je ke klasifikaci lexikologických jevů. Kurz studentům prezentuje základy lexikologie, analyzuje slovotvorný systém především z hlediska procesuálního, vybavuje posluchače kompetencí analyzovat výsledek slovotvorného procesu.

Vybavit studenty jazykových oborů znalostmi obecných rysů vývoje, existence, funkcí a výstavby přirozeného jazyka jako systému i jako realizace systému; naučit studenty základům současného lingvistického myšlení a jeho historického vývoje.
Komunikační podstata umělecké literatury, činitelé liteárního procesu, kontextové principy tvorby významů slovesné struktury integrované estetickou funkcí, čtenářská a odborná interpretace uměleckého textu, poetika literárního tvaru, významová struktura textu mezi literární tradicí (konvencí), autorskou originální inovací a čtenářskou aktivitou - významy textových subjektů v genezi a recepci textu, literární druhy, jejich žánry a výrazové formy, významová potence jazyka a kompozice textu - kompoziční principy a postupy jednotlivých žánrů, umělecké styly a směry; metodologie literární vědy.
Cílem je vybavit studenty dovedností zařazovat funkčně do vyučovacích hodin jazykové, slohové a komunikační složky předmětu český jazyk moderní motivující a aktivizující metody a organizační formy výuky.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základní lingvistickou terminologií, pomoci jim osvojit si poznatky o systémovém uspořádání prostředků jazyka, vyložit významu lingvistických termínů, usouvztažnit středoškolské poznatky o zvukové stránce jazyka, o morfematice, morfologii, syntaxi, slovotvorbě, lexikologii. Sumarizovat terminologii z oblasti stylistiky a nauky o textu.
Na základě seznámení s tradičními českými teoriemi o struktuře věty coby základní jednotky jazykového systému dovést studenty k dovednosti analyzovat správně větné celky a k dovednosti aplikovat teoretické poznatky v pravopise syntaktickém, seznámit studenty se stylovou diferenciací českého jazyka a vybavit je dovedností volit jazykové prostředky adekvátně vzhledem k různým aspektům komunikační situace.
Na základě seznámení s tradičními českými teoriemi o struktuře věty coby základní jednotky jazykového systému dovést studenty k dovednosti analyzovat správně větné celky a k dovednosti aplikovat teoretické poznatky v pravopise syntaktickém, seznámit studenty se stylovou diferenciací českého jazyka a vybavit je dovedností volit jazykové prostředky adekvátně vzhledem k různým aspektům komunikační situace.
Seznámit studenty se specifickými znaky a funkcemi literatury pro děti a mládež (LDM), s dětským aspektem v historickém vývoji LDM v kontextu literatury pro dospělé. Představit ústřední žánry LDM (se zaměřením na četbu pubescentů) a jejich význačné představitele, zvláště v české literatuře.
Uvést studenty do teoretického myšlení o literatuře, především umělecké, vybavit je znalostmi o specifické znakovosti a komunikační podstatě umělecké literatury ve všech jejích druzích a žánrech,o metodách jejího teoretického hodnocení, dále poznatky o poetice uměleckého textu a utvářet jejich schopnost odborně text interpretovat, a to i z pohledu didaktické interpretace.

Slovanská srovnávací jazykověda: Směry a metody uplatňované v jazykovědné slavistice. Indoevropský základ slovanských jazyků. Teorie baltoslovanské jednoty. Vyčlenění praslovanštiny z indoevropského jazyk. celku, její nářeční rozrůznění. Jazykový systém slovanských jazyků z vývojového a srovnávacího hlediska. Staroslověnština: její dějiny, písmo, památky. Interpretace staroslověnských textů se zaměřením na poznání morfologie jmen.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základní lingvistickou terminologií, pomoci jim osvojit si poznatky o systémovém uspořádání prostředků jazyka, vyložit význam lingvistických termínů, usouvztažnit středoškolské poznatky o zvukové stránce jazyka, o morfematice, morfologii, syntaxi, slovotvorbě, lexikologii, stylistice a nauce o textu.
Cílem je seznámit studenty se základními pojmy a systémovými vztahy v lexikologickém systému a s fungováním lexémů jako součásti textu, vést je ke klasifikaci lexikologických jevů. Kurz studentům prezentuje základy lexikologie, analyzuje slovotvorný systém především z hlediska procesuálního, vybavuje posluchače kompetencí analyzovat výsledek slovotvorného procesu.

Představit základní vývojové procesy v praslovanském období. Seznámit s vnějšími dějinami staroslověnštiny. Vysvětlit základy staroslověnského jazykového systému.

Cílem je vybavit studenty učitelství pro SŠ kompetencemi potřebnými pro výuku komunikační a slohové výuky v souladu s RVPG (a perspektivně RVP SŠ).