Cílem je vybavit studenty dovedností zařazovat funkčně do vyučovacích hodin jazykové, slohové a komunikační složky předmětu český jazyk moderní motivující a aktivizující metody a organizační formy výuky.
Dovést studenty k pochopení českého morfologického systému, vývojových tendencí současné české morfologie, k pochopení pojmů morfologie funkční i formální, k pochopení toho, jak se tvoří tvary slov a jak fungují ve větě.
Cílem je vybavit studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ kompetencemi potřebnými pro výuku jazykové složky předmětu český jazyk a literatura v souladu s RVP ZV.
Seznámit studenty s pojmem světová literatura a s metodickými přístupy k jejímu zkoumání. Představit jim vývoj světové literatury pro děti a mládež (LDM) v její žánrové struktuře napříč velkými národními literaturami. Upozornit studenty na přední autory v jednotlivých národních literaturách a na jejich reprezentativní díla, pozornost zaměřit na autory a tituly, které se v překladech staly četbou českých dětí a mládeže a ovlivnily vývoj české LDM.
Seznámit studenty se specifickými znaky a funkcemi literatury pro děti a mládež (LDM), s dětským aspektem v historickém vývoji LDM (zvláště české), ve vztahu ke grafickému řešení knihy a k ilustrační tvorbě. Představit ústřední žánry LDM (se zaměřením na četbu prepubescentů) a jejich význačné představitele, zvláště v české literatuře.
Vybavit studenty učitelství pro 2. stupeň ZŠ kompetencemi potřebnými pro výuku českého jazyka v souladu s RVP. Dovést studenty ke schopnosti orientovat se v didaktickém systému jazyka.