Cílem je seznámit studenty se základními přístupy a principy zajištění kvality a testování software včetně praktických zkušeností se SW nástroji užívanými pro podporu těchto činností. Student má chápat proces ověřování kvality softwaru v celé jeho šíři a neomezovat se jen na jeden druh testů či na jeden postup či na jeden SW nástroj.
Cílem předmětu je získat základní přehled z oblasti informačních technologií. Naučit studenty ovládat základní nástroje aplikací kancelářského balíku.
Cílem předmětu je poskytnutí takových znalostí a dovedností z oblasti počítačové grafiky a multimédií, aby si absolvent dokázal poradit s přípravou jednoduchého grafického výstupu v oblasti svého zaměření, a to používáním existujícího programového vybavení a knihoven. Pro studenty, kteří se zajímají o metody počítačové grafiky a multimédií (zejména s ohledem na programování grafických knihoven a složitějších grafických aplikací), jsou určeny specializační předměty KIV/ZPG, KIV/MHS, KIV/KPG a KIV/GSVD.
Cílem předmětu je rozšířit u posluchačů znalosti návrhu, vývoje a administrace databází na platformě Oracle. Orientace v architektuře databázového systému Oracle, spouštěných procesů a návratových technologií. Schopnost aplikace vybraných bezpečnostních principů, transakčních mechanismů, práce s exekučním plánem při optimalizaci dotazu.
Cílem předmětu je naučit základní informace a technologie pro tvorbu "malých" webových aplikací, a to zejména formou praktické práce.
Seznámit studenty s fungováním počítačových sítí, možnosti jejich využití a architektury Internetu. Naučit je, jak využít získané znalosti v praxi.
Pochopení principu a praktické zkušenosti z objektově orientovaného programování, objektově orientované analýzy a designu.
Cílem předmětu je podpora samostatné tvůrčí práce studentů při vytváření technického inženýrského díla (na úrovni znalostí a schopností bakaláře).

V tomto předmětu se naučíte navrhovat, modelovat a analyzovat softwarové systémy s ohledem na jejich spolehlivost, výkonnost a dostupnost. V průběhu se seznámíte jak s formálními matematickými modely, tak se základní teorií simulací, s nástroji pro sledování běhu software a se způsoby zpracování a prezentace výsledků měření.

V tomto předmětu se seznámíte se základními prostředky a metodami zpracování formálních jazyků (s důrazem na jazyky 2. třídy - popsatelné bezkontextovou gramatikou) a jejich využitím pro implementaci překladačů programovacích jazyků a příkazových interpretrů. Zároveň demonstruje některé metody formálního konstruování software - převodu formálního, matematicky analyzovatelného modelu na počítačový program.