Vést studenty k postupnému uvědomování si rozdílů mezi jednotlivými slovními druhy, vyplývajících z různé typologie AJ a ČJ, a tak jim umožnit pochopení morfologického systému AJ jako jazyka analytického. Vést je k upevňování a dalšímu prohlubování teoretických znalostí a tím zvyšovat jejich jistotu ve vlastním jazykovém projevu.
Cílem předmětu je rozvinout schopnost aktivně používat anglický jazyk v oblasti psaní, čtení, poslechu a mluvení na úrovni směřující k C1. Předmět navazuje na Praktický jazyk 1 a 2 a pokračuje v rozvoji jazykových dovedností úzce spojených s akademickým prostředím a schopnosti v takovém prostřední úspěšně komunikovat.
Studenti porozumí komunikačním situacím v různých kulturách z lingvistického hlediska a identifikují případné potíže a nedorozumění, které můžou vzniknout na základě různých společenských a lingvistických norem v daných kulturách.
Cílem předmětu je rozvíjet jazyk nejen z pohledu všeobecných jazykových dovedností, ale i ve vztahu ke kontextu školního prostředí 1. stupně základních škol. Jsou zohledněny jazykové potřeby budoucích učitelů anglického jazyka na 1. stupni. Cílem je dále rozvíjet jazykové prostředky a řečové dovednosti studentů tak, jak odpovídají úrovni B1 - B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Je rozvíjena schopnost recepce, interakce a produkce. Cílem je rovněž osvojení základních pojmů z lexikologie, přičemž teoretický výklad bude doplněn praktickými aktivitami, které jsou modelovány tak, aby byly zároveň využitelné v učitelské praxi na 1. stupni ZŠ. To vše významně přispěje k rozšíření slovní zásoby, k orientaci v lexiku anglického jazyka a k upevnění zásad práce s cizojazyčným slovníkem.
Cílem předmětu je rozvinout schopnost aktivně používat anglický jazyk v oblasti psaní, čtení, poslechu a mluvení na úrovni směřující k C1. Předmět navazuje na Praktický jazyk 1 a pokračuje v rozvoji jazykových dovedností úzce spojených s akademickým prostředím a schopnosti v takovém prostřední úspěšně komunikovat.
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními aspekty lingvistických studií a vytvořit znalostní základ pro navazující předměty jednotlivých lingvistických disciplin i dalších oblastí anglistiky.
Seznámit studenty s obsahem pojmů sociolingvistika a jazyková kultura. Přinéstí různé pohledy na tyto vědní disciplíny, vymezit úkoly a cíle sociolingvistiky v dnešní společnosti.
- Na základě funkčního popisu syntaktických vztahů AJ seznámit studenty se základními rysy větné stavby anglické věty jednoduché a souvětí; - umožnit studentům pochopit vzájemný vztah syntaktických a morfologických rysů jednotlivých slovních druhů AJ; - vést studenty k vnímání jazyka jako funkčního celku, skládajícího se z úzce spolu souvisejících a vzájemně se ovlivňujících prvků, vytvářejících jednotný systém.