Cílem předmětu je seznámení s významnými aplikacemi chemie v denním životě.
Navázat na základy z didaktiky chemických předmětů a na poznatky a vědomosti získané v pedagogice, psychologii a odborných předmětech. Osvojit si potřebné teoretické vědomosti a získat základní dovednosti pro kvalitní práci začínajícího pedagoga.
Seznámit se se základy z didaktiky chemických předmětů. Osvojovat si aplikaci poznatků a vědomostí získaných v pedagogice, psychologii a odborných předmětech do přípravy na vyučování na SŠ.
Cílem předmětu je obeznámit studenty s nejvýznamnějšími technickými aplikacemi základních chemických disciplin ve výrobním měřítku. Studenti mají porozumět základním principům chemických výrob v širokém slova smyslu a uvědomit si široké uplatnění produktů chemického průmyslu.