Studenti získají schopnost vymezení problému a sestavení nárysu výzkumného plánu, osvojí si pokročilejší metody a techniky techniky výzkumu, rozšíří své kompetence v oblasti tvorby a hodnocení testů. Bude rozvíjena schopnost kritického hodnocení výzkumných prací.
Uvést studenty do problematiky vodní turistiky a raftingu.
Vymezit pojmy lidský pohyb, motorika, motorická činnost a představit jejich rozdělení. Charakterizovat motorické předpoklady člověka a přestavit taxonomii pohybových schopností. Seznámit s pohybovými schopnostmi, jejich strukturou, diagnostikou a metodami rozvoje. Informovat o vývoji, principech, zásadách motorického vývoje, metodách sledování motorického vývoje a motorických vývojových testech. Upozornit na biologické a somatické předpoklady k motorice a možnosti jejich hodnocení v TSV. Definovat pojmy motorická insufience a lateralita. Vytvořit představu o ontogenezi motoriky, věkových a pohlavních zvláštnostech. Představit metody hodnocení těl.výkonnosti, vlastnosti motorických testů.
Uvést studenty do problematiky motorických předpokladů, jejich vývoje, diagnostiky a rozvoje.
Uvést studenty do problematiky motorických předpokladů, jejich vývoje, diagnostiky a rozvoje.
Seznámit studenta s pojmy pohyb, pohybová aktivita a s nimi souvisejícími. Představit kulturu, pohybovou aktivitu člověka a kulturní dimenze lidského pohybu. Charakterizovat strukturalizaci pohybových činností, dispozice člověka k pohybovým činnostem a disciplíny kinantropologie. Představit profil odborníka v oblasti TV a sportu.
Sdělit studentovi přehled systematiky sportovních her, pravidla, grafické znázornění a herní situace. Představit teoreticky herní činnosti jednotlivce a řízení utkání ve fotbalu a volejbalu.
Seznámit studenta teoreticky i prakticky s herními činnostmi jednotlivce, herními kombinacemi a řízením utkání jak v házené tak v basketbalu.
Zvládnutí základů jízdy na snowboardu pro začátečníky.
Cílem tohoto předmětu je zdokonalování techniky a výkonnostního růstu ve vybraných atletických disciplínách s důrazem na úroveň pohybových dovedností. 
Představit studentům vědomostní základy teorie a didaktiky basketbalu, fotbalu,florbalu a volejbalu, jejich pravidel a uvést na elementární úrovni do praktického nácviku a zdokonalování individuálních a skupinových herních činností.
Uvést studenty do problematiky moderních pohybových forem. Seznámit studenty se zdravotními a fyziologickými aspekty jednotlivých druhů cvičení.
Vybavit studenty pokročilejšími znalostmi a dovednostmi pro navržení projektu odborné práce, jeho realizace a pro psaní závěrečné zprávy.
Vybavit studenty základními znalostmi a dovednostmi pro navržení projektu odborné práce, jeho realizace a pro psaní závěrečné zprávy.
Získání odborných znalostí v oblasti historie tělesné kultury, pochopení a osvojení tělovýchovných hodnot v historickém kontextu. Osvojení základních dovedností z oblasti teorie tělesné výchovy, sportu a pohybové rekreace, pochopení a uplatňování základních principů preventivního působení pohybových aktivit jako kompenzačního činitele negativního působení civilizačních vlivů na zdraví člověka.
Teorie turistiky a sportů v přírodě - obsah, složky. Nové outdoorové aktivity, výstroj a výzbroj pro pobyt v přírodě.
Cílem předmětu je osvojení teoretických i praktických vědomostí, dovedností a postojů v oblasti tělesné a pohybové výchovy se zaměřením na praktickou výuku a pobyt v přírodě, včetně získávání zkušeností při modelových situacích v hromadné, skupinové a individuální formě výuky v mateřské škole, ale i v oblasti volného času předškolních dětí. Organizace, příprava a realizace sportovně-pohybových aktivit v různých podmínkách.
Uvést studenty do problematiky výuky pohybových činností, didaktické terminologie, představit teoretický základ didaktiky tělesné výchovy se zaměřením na realizaci a zpětnou analýzu vyučovacího procesu.
Uvést studenty do problematiky cvičení dětí předškolního věku se zdravotními aspekty. Seznámit je s neurofyziologickými zákonitostmi řízení motoriky a s následným sestavováním pohybového programu. Prostřednictvím zpětné vazby umocnit přesné provádění jednotlivých cvičebních tvarů s vědomou kontrolou a optimálním dýcháním. Vytvořit představu vhodné pohybové aktivity při vybraných interních oslabeních. Využívat psychomotorické hry a pestré pomůcky pro harmonický vývoj dětí.