Student získá před vstupem do vlastní praxe povědomí i o některých specifických oblastech didaktiky německého jazyka, př. lingvodidaktika, problematika výuky německého jazyka u dětí s poruchami učení, projekty a instituce podporující učitele a studenty při studiu a zdokonalování se v cizím jazyce, aj. Student se rovněž seznámí s možnostmi využití interaktivní tabule v DaF vyučování.
Cílem kurzu je získat před vstupem do vlastní praxe povědomí i o některých specifických oblastech didaktiky německého jazyka jako jsou problematika výuky druhého cizího jazyka na ZŠ, výuky německého jazyka u dětí s poruchami učení, projekty a instituce podporující učitele. Vše s ohledem na cílovou skupinu, žáky ZŠ na jazykové úrovni A1/A2. Cílem kurzu je rovněž seznámit se s možnostmi využití interaktivní tabule v DaF vyučování na ZŠ. Kurz je zakončen závěrečným kolokviem ve spolupráci s fakultními učiteli (mentory z praxe), zaměřeným zejména na reflexi souvislé praxe, na úskalí učitelské profese při vstupu do praxe. Seminář tedy shrnuje znalosti a dovednosti nabité během celého studia - jak v rovině obecné, tak i ve směru oborově didaktickém. Jednotlivé bloky reagují i na všechny typy pedagogické praxe, které jsou do studia zařazeny.
Cílem předmětu je vybavit budoucího učitele prvního stupně teoretickými znalostmi a jazykovými kompetencemi pro efektivní ranou výuku NJ na prvním stupni základní školy. Rozlišit obsah a cíl předmětu, získat přehled o vyučování NJ na 1. stupni ZŠ a jeho prioritách, vnímat provázanosti jednotlivých činitelů vyučovacího procesu. Seznámit studenty s metodami nácviku jednotlivých jazykových prostředků a dovedností. Cílem je rovněž osvojit si základní terminologii didaktického diskurzu jak v češtině, tak v němčině.
Cílem předmětu je rozšířit již získané základní vědomosti o problematice vyučování (viz předměty Obecná didaktika pro ZŠ a Pedagogická psychologie A) a jejich propojení s poznatky didaktiky cizojazyčného vyučování (specifika německého jazyka). Těžiště tvoří rozvoj kompetencí učitele ZŠ v cizojazyčném vyučování (DaF), osvojení dovedností reflexe a sebereflexe, vytváření vlastních učebních materiálů, kvalitních jazykových testů a kreativní práce s chybou. Cílovou skupinou jsou žáci ZŠ s jazykovou úrovní A1/2 (NJ jako druhý cizí jazyk). Důraz je kladen rovněž na rozvoj schopnosti sebehodnocení u žáků, na zohledňování žáků se specifickými poruchami učení. Kurz je koncipován jako teoretická příprava pro následné praktické didaktické předměty s možností profilace. Všechny teoretické znalosti jsou dle možností uplatňovány ve výuce v rámci pedagogických praxí a následně evaluovány v seminářích didaktiky.
Student rozšíří již získané základní vědomosti o problematice výuky cizího jazyka s důrazem na specifika německého jazyka. Zvládne terminologii didaktického diskurzu česky i německy. Student definuje jazykové dovednosti a specifika práce s nimi, uvědomuje si provázanost všech činitelů a forem vyučovacího procesu. Získá nejen znalosti o problematiku evaluace (hodnocení) a korekce chyb, ale i obecný přehled o jazykové politice sjednocující se Evropy a jejích principech a dokumentech. Osvojí si základy analýzy učebních materiálů.