Termodynamická soustava. Ideální plyn, stavová rovnice. První zákon termodynamiky. Základní vratné děje ideálního plynu. Směsi ideálních plynů. Teorie tepelných cyklů, entropie v termodynamice. Druhý zákon termodynamiky. Exergie a anergie. Vratné tepelné cykly pracující s ideálním plynem. Reálné plyny a páry, Clausius-Rankinův pracovní cyklus. Vlhký vzduch. Proudění plynů a par v zúžené a v Lavalově dýze. Sdílení tepla vedením, diferenciální rovnice vedení tepla, stacionární vedení tepla tělesy jednoduchých tvarů. Sdílení tepla prouděním, přirozená a nucená konvekce, základy teorie podobnosti, přestup tepla. Stacionární prostup tepla rovinnou a válcovou stěnou. Souproudé a protiproudé výměníky tepla. Sdílení tepla sáláním.

Cílem předmětu je naučit studenty řešit jednoduché úlohy z mechaniky tekutin, a to jak analytickými výpočty tak experimentálními postupy, a zároveň matematicky popsat problematiku laminárního proudění tekutin a základní vlastnosti turbulentního proudění.