MS Word

Procvičení pokročilejších možností MS Word při práci s rozsáhlými dokumenty.

Návrh šablony pro BP a DP.

Přehled probíraných témat:

Styly, vkládání objektů, rozložení (oddíly),  práce s referencemi (citace a bibliografie, titulky, křížové odkazy), revize, práce s rozsáhlými dokumenty – šablona a příklad.

 

MS Excel

Procvičení práce se vzorci, daty, formátování tabulky, práce s tabulkami

Přehled probíraných témat:

Tabulky: Podmíněné formátování. Kontingenční tabulka. Grafy.

Vzorce (práce se vzorci, maticové vzorce, závislosti vzorců, ladění tabulky).

Makra.

Data: Analýza dat, Řešitel, Citlivostní analýza, Datové nástroje – ověření dat.


Tento kurz obsahuje informace, dokumenty a materiály, které se týkají procesu zadání, zpracování, odevzdání a obhajoby bakalářských a diplomových prací na FEK (dále jen BP/DP). Kurz je určený všem studentům FEK – těm, kteří teprve zvažují výběr tématu své kvalifikační práce, i těm, kteří kvalifikační práci již zpracovávají či dokončují, nebo se připravují na její obhajobu. Studenti prvního ročníku bakalářského studia, kterým připadá problematika bakalářské práce ještě vzdálená, si mohou v tomto kurzu prostudovat vybrané kapitoly z metodické příručky pro studenty FEK a rozšířit si tím znalosti o formální úpravě odborného textu a citování zdrojů. Užitečnou pomůckou při psaní seminárních prací jim také bude příručka o využití nástrojů MS Word při psaní rozsáhlejších dokumentů.